Poland

Spółka na świeczniku, czyli słowo o strategiach podatkowych

Adobe Stock

Od 1 stycznia br. czêœæ podatników CIT musi sporz¹dzaæ i podawaæ do publicznej wiadomoœci informacje o realizowanej strategii podatkowej.

Taki obowi¹zek przewiduje uchwalona 28 listopada 2020 r. ustawa zmieniaj¹ca m.in. ustawy o podatkach dochodowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2123).

Do sporz¹dzenia i publikowania informacji o strategii podatkowej zobowi¹zani s¹:

- podatkowe grupy kapita³owe, bez wzglêdu na wysokoœæ osi¹gniêtych przychodów,

- podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych – inni ni¿ podatkowe grupy kapita³owe, u których wartoœæ przychodu uzyskana w roku podatkowym zakoñczonym przed 30 wrzeœnia danego roku przekroczy³a równowartoœæ 50 mln euro.

Obowi¹zek ten nie dotyczy podatników, którzy s¹ stron¹ umowy o wspó³dzia³anie, o której mowa w art. 20s ust. 1 ordynacji podatkowej.

Czytaj tak¿e:

CIT: strategia podatkowa w Internecie - co musi zawieraæ

Jakie informacje nale¿y udostêpniæ

Przepisy nie zawieraj¹ zamkniêtego katalogu danych, które maj¹ byæ przekazywane w ramach publikowanej przez podatnika informacji o realizowanej strategii podatkowej. Wskazuj¹ jedynie, ¿e w szczegól...

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7