Poland

Spirytus w kosztach firmy? Możliwe, ale nie zawsze

Spirytus w firmach. Czy mo¿na go zaliczyæ do kosztów uzyskania przychodu?

Spirytus jest teraz czêsto wykorzystywany jako œrodek do dezynfekcji. ród³o: Adobe Stock

W dobie koronawirusa firmy staraj¹ siê zabezpieczyæ pracowników przed zara¿eniem. Dlatego w kosztach coraz czêœciej znajduj¹ siê maseczki, œrodki do dezynfekcji, os³onki z pleksi. Czy w kosztach pracodawcy mo¿e znaleŸæ siê spirytus, który wykorzystywany jest jako œrodek do dezynfekcji?

Bez w¹tpienia eksperci s¹ zgodni, ¿e spirytus (albo jego roztwory z wod¹) jest bardzo dobrym œrodkiem s³u¿¹cym do dezynfekcji r¹k, powierzchni biurowych, miejsc sanitarnych. Dlatego czêœæ przedsiêbiorców decyduje siê na jego zakup i wykorzystanie w zak³adzie.

Kodeks pracy nak³ada na przedsiêbiorców (art. 207 § 2) obowi¹zek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy: ,,Pracodawca jest obowi¹zany chroniæ zdrowie i ¿ycie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osi¹gniêæ nauki i techniki. W szczególnoœci pracodawca jest obowi¹zany:

Oznacza to, ¿e przedsiêbiorcy kupuj¹cy œrodki zapobiegaj¹ce lub ograniczaj¹ce mo¿liwoœæ rozprzestrzeniania siê wirusa COVID-19, realizuj¹ swój ustawowy obowi¹zek, wynikaj¹cy z zapisów kodeksu pracy. Ponadto, zara¿enie siê pracowników wirusem COVID-19, w sposób znacz¹cy mo¿e zdezorganizowaæ pracê ca³ego zak³adu.

Kiedy zakup spirytusu mo¿e byæ kosztem uzyskania przychodu?

Art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych okreœla, ¿e nie uznaje siê za koszty uzyskania przychodu: ,,kosztów reprezentacji, w szczególnoœci poniesionych na us³ugi gastronomiczne, zakup ¿ywnoœci oraz napojów, w tym alkoholowych.” Analogiczny zapis znajduje siê w art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepisy te wy³¹czaj¹ z kosztów uzyskania przychodu wydatki poniesione na zakup alkoholu w kontekœcie reprezentacji. Zakup spirytusu przeznaczonego do dezynfekcji nie nosi takich znamion. Nie mo¿na wiêc uznaæ, ¿e taki wydatek nie kwalifikuje siê do kosztów uzyskania przychodu.

W razie kontroli urzêdu skarbowego pracodawca bêdzie musia³ wykazaæ, ze zakupiony spirytus przeznaczy³ do dezynfekcji, poniewa¿ w razie w¹tpliwoœci urz¹d skarbowy mo¿e kwestionowaæ zasadnoœæ takiego wydatku. Podczas ustalania kosztów uzyskania przychodu ka¿dy wydatek powinien byæ rozpatrywany indywidualnie w bezpoœrednim zwi¹zku z osi¹ganymi przychodami.

Spirytus nie dla jednoosobowej dzia³alnoœci gospodarczej

Przedsiêbiorcy prowadz¹cy jednoosobow¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w mieszkaniu,  niezatrudniaj¹cy  pracowników, s¹ w innej sytuacji. Fiskus nie pozwala na zaliczenie do kosztów wydatków poniesionych na cele osobiste. W opublikowanych interpretacjach znajduj¹ siê zapisy okreœlaj¹ce, ¿e nie maj¹ one zwi¹zku z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ lub te¿ zwi¹zek jest poœredni.

Ponadto, urzêdy podnosz¹ w argumentacji, ¿e tego typu wydatki przedsiêbiorca musia³by ponieœæ równie¿ wtedy, gdyby nie prowadzi³ dzia³alnoœci. Dlatego tak istotne jest rozpatrywanie ka¿dego wydatku indywidualnie i odpowiednie jego sklasyfikowanie.

Football news:

Setien is demanding 4 million euros in compensation from Barca. Valverde's resignation cost the club 11 million
Two Cornell players tested positive for coronavirus after the match with Barca
Mbappe finished 1st on the Ligue 1 goalscoring list, scoring 13 goals in 17 appearances. He broke the streak of 4 games without goals
Holland has scored 27 goals in his first 28 Bundesliga appearances. He's the second person to do this
Sevilla are trying to sign Papa Gomez, Monchi is in talks. Atalanta wants to sell him to a club not from Italy
Holand has scored 14 goals in 13 Bundesliga games this season
Neymar is playing his 100th game for PSG. He has been at the club since 2017