Poland

Spadek zakażeń we Włoszech. Rząd łagodzi obostrzenia

W³oskie Ministerstwo Zdrowia poinformowa³o, ¿e w piêciu regionach rz¹d z³agodzi ograniczenia narzucone z powodu epidemii koronawirusa. To skutek stopniowego spadku liczby hospotalizowanych pacjentów w ci¹gu ostatniego tygodnia.

Restrykcje zostan¹ z³agodzone w Piemoncie, Kalabrii oraz w najbogatszej i najbardziej zaludnionej Lombardii - te regiony spadn¹ ze strefy czerwonej do pomarañczowej.

Z pomarañczowej do ¿ó³tej spadaj¹ Sycylia i Liguria.

Trójkolorowy podzia³ na strefy w zale¿noœci od liczby przypadków zaka¿eñ i hospitalizacji wprowadzono we W³oszech trzy tygodnie temu.

Mieszkañcy strefy czerwonej mogli opuszczaæ domy tylko w celach zawodowych, z powodów zdrowotnych lub przypadków nag³ych, a bary, restauracje i wiêkszoœæ sklepów by³y zamkniête.

W pomarañczowej - mogli poruszaæ siê po miejscowoœci, w której mieszkaj¹, ale nie poza ni¹, zamkniête by³y lokale gastronomiczne, a otwarte sklepy.

Nadal w czerwonej strefie pozostan¹ Abruzja, Kampania, Toskania i Dolina Aosty. W pomarañczowej pozostan¹ Basilicata, Emilia-Romania, Friuli-Wenecja Julijska, Marchia, Apulia i Umbria.

Od pocz¹tku pandemii we W³oszech potwierdzono 1 538 217 przypadków zaka¿eñ, zmar³o 53 677 osób.

Football news:

Udinese sign Fernando Llorente, Cutrone and sell Lasagna to Verona for 10 million euros
Monaco have re-loaned Onyekuru to Galatasaray
Karavaev on the Eredivisie: The fans are used to goals. Even if the team lost 2:3, they are happy
Mourinho on Lampard's resignation: Football is cruel, especially modern
Dzeko denied West Ham. Striker wants to leave Roma in the winter
Milan wants to sign Porto midfielder Otavio for free in the summer
Manchester United may loan Lingard to West Ham