Poland

Sondaż: Spada poparcie dla PiS, KO i partii Hołowni

sala posiedzeñ Sejmu

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

Przewaga Prawa i Sprawiedliwoœci nad Koalicj¹ Obywatelsk¹ wynosi 10,3 pkt. proc. - wynika z najnowszego sonda¿u IBRiS dla Wirtualnej Polski.

Sonda¿ Instytutu Badañ Rynkowych i Spo³ecznych IBRiS dla Wirtualnej Polski zosta³ przeprowadzony 27 listopada metod¹ CATI na reprezentatywnej grupie 1 100 osób.

Z badania wynika, ¿e gdyby wybory parlamentarne odby³y siê w niedzielê 29 listopada, najwiêksze poparcie (32,7 proc., spadek o 0,3 pkt. proc.) uzyska³oby Prawo i Sprawiedliwoœæ.

Drugie miejsce z wynikiem 22,4 proc. (spadek o 1,7 pkt. proc.) zajê³aby Koalicja Obywatelska.

Wed³ug sonda¿u, trzeci¹ si³¹ w Sejmie, z poparciem rzêdu 12,6 proc. (spadek o 0,5 pkt. proc.) by³aby partia Szymona Ho³owni Polska 2050.

Badanie IBRiS wskazuje, ¿e o 1,7 pkt. proc., do 10,1 proc., wzros³o poparcie dla Lewicy, a o 0,8 pkt. proc. - do 5,8 proc. - dla PSL.

W Sejmie znalaz³aby siê tak¿e Konfederacja (5,4 proc., wzrost o 3,1 pkt. proc.).

Co dziewi¹ty pytany (11 proc. wskazañ, spadek o 3 pkt. proc.) nie potrafi³ powiedzieæ, na kogo odda³by g³os.

Gdyby wybory odby³y siê dzisiaj, "zdecydowanie" wziê³oby w nich udzia³ 39,7 proc. ankietowanych, a "raczej tak" - 10,1 proc.

"Zdecydowanie" g³osowaæ nie posz³oby 27,8 proc. badanych, a 19,6 proc. - "raczej nie". 2,7 proc. ankietowanych nie wiedzia³o, czy skorzysta³oby ze swego prawa wyborczego.

Football news:

Spartak about fans convicted for fighting at Euro 2016: Fedun personally helped them financially
Lewandowski updated the Bundesliga record by scoring 22 goals in the 1st round
Flick on Bayern: Our goal is to stay on top
Goalkeeper Alcoyano has 10 saves in the match with Real Madrid. Most of all in the season among the rivals of Madrid
De Bruyne has a suspected muscle injury. He was replaced in the game against Villa
In Spanish for 70 years there is a phraseology about Alcoyano. It's about an outsider who does not give up until the last
Andrea Pirlo: Criticism is inevitable when you are suddenly appointed Juve coach, but the results will say everything for me