Poland

Sondaż. Rząd nie radzi sobie z pandemią. Rośnie krytyka

Premier Mateusz Morawiecki

Fotorzepa, Jerzy Dudek

Ju¿ 57 proc. respondentów pytanych przez Kantar dla TVN i TVN24 Ÿle ocenia dzia³ania rz¹du w walce z epidemi¹ koronawirusa. Od czerwca odsetek krytyków wzrós³ o 15 pkt. proc.

Wœród pytanych o ogóln¹ ocenê dzia³añ rz¹du zmierzaj¹cych do ograniczenia skutków epidemii koronawirusa zdecydowanie z³¹ opiniê na ten temat ma 26 proc. ankietowanych.

"Raczej Ÿle" dzia³ania rz¹du ocenia 31 proc. pytanych.

"Zdecydowanie dobrze" decyzje rz¹du ocenia zaledwie 9 proc. ankietowanych. "Raczej dobrze" - 29 procent.

Nie ma zdania na ten temat 5 proc. pytanych.

W poprzednim sonda¿u, z czerwca, w którym Kantar pyta³ o to, czy rz¹d dobrze przygotowa³ Polskê na czas pandemii i walkê z wirusem, "tak" odpowiedzia³o 53 proc. respondentów. "Nie" - 42 proc. Równie¿ 5 proc. pytanych nie mia³o zdania.

Dziœ w Polsce potwierdzono kolejnych 10139 zaka¿eñ, zmar³o 540 osób.

Ogólna liczba zaka¿onych w Polsce przekroczy³a ju¿ 900 tys. i wynosi 909 066. Zmar³o 14314 osób.

Football news:

Kepa conceded 8 goals in 6 matches of the season for Chelsea
Musa could move to West Brom before the end of the season. Medical check-up-on Wednesday (Daily Mail)
Fikayo Tomori: Maldini, the best defender in history, called me and I knew I wanted to play in Milan
Benitez will not return to Chelsea if Lampard leaves, and will not take charge of Newcastle until the change of ownership
Arthur scored for Juventus for the first time. He is playing his 19th game for the club
Chelsea fans supported Lampard with the We Believe in Frank banner. Then. Now. Always
Real Madrid DIRECTOR Butragueno: Everyone knows what Zidane means to us. Rumors appear when there are no wins