Poland

Sondaż: Rośnie poparcie dla PiS, spada dla KO

Jaros³aw Kaczyñski

Fotorzepa, Jerzy Dudek

Gdyby wybory parlamentarne odby³y siê w najbli¿szy weekend wygra³by je PiS - wynika z sonda¿u IBRiS dla Onetu.

Poparcie dla PiS - w porównaniu do badania ze stycznia - wzros³o o 1,8 punktu procentowego i wynosi obecnie 32,9 proc. - podaje Onet.

Drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska z poparciem 18,2 proc. - to o 1 pkt proc. mniej ni¿ w badaniu ze stycznia.

Trzecie miejsce w badaniu zajmuje Polska 2050 Szymona Ho³owni, która uzyska³a 17,3 proc. wskazañ (o 0,4 punktu proc. wiêcej ni¿ w styczniu).

Lewica uzyska³a 10,1 proc. wskazañ (wzrost o 1,2 punktu procentowego), a PSL - 5,9 proc. (wzrost o 0,4 punktu procentowego).

Próg wyborczy przekroczy³aby te¿ Konfederacja z poparciem 5 proc. (spadek o 2,4 punktu procentowego).

10,6 proc. respondentów nie potrafi³o wskazaæ, na kogo zag³osuje.

54 proc. respondentów deklaruje, ¿e wziê³oby udzia³ w wyborach.

Badanie przeprowadzono w dniach 17-28 lutego br. na grupie 1100 osób, na podstawie telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Football news:

Torino President on Super League: Marotta and Agnelli should be ashamed. It's something from Judas. Treachery
Jurgen Klopp: I like that West Ham can play in the Champions League. I don't want it, but I like that they have a chance
Leeds fans booed the Liverpool bus at the entrance to the stadium
Klopp on Super League: My opinion hasn't changed. The coach opposed its creation
Leeds players came out for a warm-up before Liverpool in T-shirts with the logo Champions League and the words Achieve it
Neville on Arsenal and Tottenham in Super League: I'd rather watch the San Marino champions. Ridicule
Juventus, Inter and AC Milan have stated that they want to play in Serie A despite joining the Super League