Poland

Sondaż: Porozumienie i SP poza Sejmem przy samodzielnym starcie

Polityka

Jaros³aw Kaczyñski, Jaroslaw Gowin i Zbigniew Ziobro

Jaros³aw Kaczyñski, Jaroslaw Gowin i Zbigniew Ziobro

Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Prawo i Sprawiedliwoœæ wygra³oby najbli¿sze wybory parlamentarne, ale koalicjanci ze Zjednoczonej Prawicy - Porozumienie i Solidarna Polska - przy samodzielnym starcie nie przekroczyliby progu wyborczego - wynika z najnowszego sonda¿u IBRiS dla „Faktu”.

Na Prawo i Sprawiedliwoœæ wskaza³o 32,3 proc. respondentów. Partia Jaros³awa Kaczyñskiego w sonda¿u zdystansowa³a Koalicjê Obywatelsk¹ (Platforma, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni), która uzyska³a poparcie co pi¹tego ankietowanego, oraz Polskê 2050 Szymona Ho³owni, na któr¹ g³os zadeklarowa³o 13,5 proc. pytanych.

W podziale mandatów w Sejmie uczestniczy³yby jeszcze trzy ugrupowania. Na czwartym miejscu w sonda¿u uplasowa³a siê Lewica (SLD, Wiosna, Razem) z 7,7 proc. poparcia, za ni¹ Konfederacja z 6,6 proc. wskazañ, oraz Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska, z poparciem co dwudziestego ankietowanego.

Daleko pod progiem wyborczym znaleŸli siê dwaj koalicjanci PiS ze Zjednoczonej Prawicy. Na Solidarn¹ Polskê Zbigniewa Ziobry zag³osowa³oby 1,2 proc. respondentów, a Porozumienie Jaros³awa Gowina ma poparcie jeszcze o 0,2 pkt. proc. ni¿sze.

13 proc. ankietowanych wybra³o odpowiedŸ „nie wiem / trudno powiedzieæ”.

IBRiS przeprowadzi³ sonda¿ 19 stycznia na próbie 1100 doros³ych Polaków.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7