Poland

Sondaż: PiS bez szans na samodzielną większość

Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Opozycj¹ wstrz¹sa konkurencja wewn¹trz, a Zjednoczon¹ Prawicê rozdziera konflikt koalicjantów. Pora na now¹ wiêkszoœæ w Sejmie?

Wed³ug najnowszego sonda¿u IBRiS przeprowadzonego na zlecenie „Rzeczpospolitej" PiS utrzymuje pozycjê lidera na poziomie 32 proc., co nie daje mu szans na samodzielny rz¹d. Ale opozycja mia³aby du¿y k³opot z utworzeniem wiêkszoœci po wyborach. Nale¿a³oby bowiem stworzyæ koalicjê wszystkich czterech si³ opozycyjnych. Poza tym dwa najwiêksze ugrupowania – PO i Polska 2050 – maj¹ takie samo poparcie, podobny program i miejsce na scenie politycznej. Jedno z nich musi wiêc zrobiæ wszystko, by przed wyborami zapewniæ sobie pozycjê dominuj¹c¹.

Tak¿e stabilne notowania PiS, choæ ni¿sze ni¿ rok temu i ni¿ wynik wyborczy z 2019 roku (ponad 44 proc.), mog¹ – paradoksalnie – dzia³aæ na rzecz poszukiwania przez mniejszych koalicjantów radykalnych rozwi¹zañ. Co mog³oby byæ takim rozwi¹zaniem?

Rzeczpospolita

G³ównym czynnikiem kszta³tuj¹cym sytuacjê w polityce jest obecnie pandemia Covid-19. W¹tpliwe jest wiêc, by ktokolwiek chcia³ teraz przejmowaæ odpowiedzialnoœæ za sytuacjê w ochronie zdrowia, plan szczepieñ i problemy gospodarcze po zamkniêciu wielu bran¿. Moment na przesilenie przyjdzie wtedy, kiedy zaka¿enia zaczn¹ przygasaæ. To jest tak¿e powód ustabilizowania siê sonda¿y. Po t¹pniêciu spowodowanym radykalnym zaostrzeniem prawa antyaborcyjnego preferencje partyjne sta³y siê bardzo przewidywalne.

– Jedyne, co siê dzieje, to wojna domowa miêdzy Koalicj¹ Obywatelsk¹ a ruchem Szymona Ho³owni – mówi prof. Rafa³ Chwedoruk, politolog z UW. – Tê wojnê wyda³a formacja Szymona Ho³owni. To ugrupowanie za wszelk¹ cenê chce unikn¹æ losu Ryszarda Petru, który nie rozstrzygn¹³ relacji z PO w odpowiednim momencie i przegra³.

Platforma jest zaprawiona w takich partyjnych bojach. Ma swoj¹ si³ê w terenie i struktury oraz najwiêkszy na opozycji klub parlamentarny. Nawet kiedy sonda¿e wykazuj¹ praktycznie taki sam wynik dla obu ugrupowañ, przewaga PO wci¹¿ jest wiêc wyraŸna. Radykalnym sposobem jej wykorzystania by³oby z³o¿enie wniosku o konstruktywne wotum nieufnoœci wobec rz¹du Zjednoczonej Prawicy.

– Najbardziej zainteresowani takim wariantem byliby ci liderzy, którzy s³abn¹ – mówi Chwedoruk. – A wiêc z ca³¹ pewnoœci¹ Borys Budka i ewentualnie W³odzimierz Czarzasty, jeœli notowania Lewicy bêd¹ siê utrzymywaæ na poziomie niespe³na 8 proc.

Zdaniem politologa dwaj os³abieni liderzy, gdyby doprowadzili do stworzenia niewielkiej, nawet jednomandatowej wiêkszoœci, rozwi¹zaliby w ten sposób problemy wewnêtrzne i wzmocnili swoje przywództwo, a Platforma skutecznie pozby³aby siê z orbity zainteresowañ opinii publicznej i mediów Polski 2050.

Nowa wiêkszoœæ wymaga³aby oczywiœcie przyci¹gniêcia pos³ów z dzisiejszego obozu w³adzy. St¹d ponaglenia Borysa Budki wobec Jaros³awa Gowina upominaj¹ce go, ¿e szef Porozumienia ma ju¿ ma³o czasu, „by siê zdecydowaæ".

– Doœæ wysokie poparcie dla PiS sprawi³oby, ¿e liderzy partii koalicyjnych mogliby siê znaleŸæ w politycznej pró¿ni – analizuje prof. Chwedoruk. – Bo PiS nie bêdzie ju¿ potrzebowa³o mniejszych sojuszników. Zostaje wiêc ucieczka do przodu i wywrócenie politycznego stolika w zamian za poparcie wotum.

By ca³a operacja siê uda³a, trzeba jednak przekonaæ nie tylko Gowina, ale te¿ resztê opozycji: przede wszystkim Koalicjê Polsk¹ i ca³¹ Lewicê. Dla PSL to ciekawa oferta: wspólnie z Gowinem mogliby wreszcie budowaæ prawe centrum. Wskazany we wniosku kandydat na premiera powinien byæ osob¹ transparentn¹ politycznie i podchodziæ do swojej funkcji „technicznie", bazuj¹c na rz¹dzie ekspertów.

Ale nie jest to ³atwy wariant. We wszystkich ugrupowaniach s¹ pos³owie, którzy wiedz¹, ¿e nie maj¹ co liczyæ na miejsce na liœcie w nastêpnych wyborach. Z ich punktu widzenia najlepsze jest wiêc trwanie obecnego uk³adu.

– Zaistnienie nowej wiêkszoœci, nawet bardzo kruchej, nada³oby sytuacji politycznej nowej dynamiki, by³by to symboliczny prze³om, nawet gdyby ta misja natrafi³a potem na problemy – uwa¿a prof. Chwedoruk.

– W œrodku pandemii by³oby to nieodpowiedzialne, ale gdy ona zacznie wygasaæ, gdy rosn¹æ bêd¹ aspiracje spo³eczne, to klimat do takiej zmiany mo¿e byæ zupe³nie inny.

Football news:

Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies
Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate
Zidane on Diaz's offside: I don't need to say anything. The referees must decide whether there was an offside or not
Marcelo on La Liga: Real Madrid is trying to win all the tournaments. We didn't have much time to rest
Manchester United and Liverpool are fleeing to a place where they can't fly out. Gary Neville attacks Super League gracefully
Super League-affiliated clubs ignored an emergency meeting of the Association of European Clubs. Bayern Munich and PSG visited it
Inter did not win for the first time in the last 12 matches in Serie A