Poland

Sondaż: Główny minus UE to „nierówne traktowanie krajów”

Unia Europejska

Przewodnicz¹ca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szef Rady Europejskiej Charles Michel.

Przewodnicz¹ca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szef Rady Europejskiej Charles Michel.

AFP

Nie chcemy byæ „ubogimi krewnymi” w UE. Zabiegamy, by siê z nami liczono, tak¿e dlatego, ¿e coraz bardziej nam siê w Unii podoba.

Rz¹d Zjednoczonej Prawicy ostro spiera siê ze Wspólnot¹ Europejsk¹, gro¿¹c wetem bud¿etu i funduszu odbudowy. Premier Mateusz Morawiecki i inni politycy ZP u¿ywaj¹ argumentu obrony suwerennoœci, podkreœlaj¹, ¿e UE nie ma prawa narzucaæ nam rozwi¹zañ dotycz¹cych rz¹dów prawa i kwestii œwiatopogl¹dowych.

Wszystkie te problemy rzeczywiœcie s¹ postrzegane przez czêœæ Polaków jako wady wynikaj¹ce z cz³onkostwa w UE. Tyle ¿e od 2016 r., kiedy po raz pierwszy IBRiS o to zapyta³, ich waga, zdaniem badanych, zdecydowanie spad³a.

WyraŸnie mniej osób uwa¿a, ¿e UE narzuca pañstwom prawa, których musz¹ przestrzegaæ. G³ówny minus UE to „nierówne traktowanie krajów" – wskazuje tak 40 proc. badanych. WyraŸnie mniej respondentów uwa¿a jednak obecnie, ¿e Polska jest traktowana jako rezerwuar taniej si³y roboczej: w 2016 r. uwa¿a³o tak 40 proc., teraz 26. Kolejna wada wynikaj¹ca z cz³onkostwa to zwiêkszaj¹ca siê emigracja. Cztery lata temu wskazywa³o j¹ 32 proc. respondentów, obecnie tylko 10 proc.

Niezmienna za to pozostaje hierarchia zalet, jakie niesie ze sob¹ cz³onkostwo w Unii. Najwiêksza z nich to otwarte granice i dostêp do funduszy unijnych. Doœæ wyraŸnie spad³a jednak pozycja kszta³cenia siê za granic¹ – w 2016 r. jako zaletê wskazywa³o naukê 47 proc. badanych, a obecnie 34.

Ciekawe informacje przynosi analiza pogl¹dów na Uniê Europejsk¹ wyborców deklaruj¹cych g³osowanie na poszczególnych kandydatów w ostatnich wyborach prezydenckich. Elektoraty prawie wszystkich kandydatów s¹ w wiêkszoœci prounijne. Wœród wyborców Andrzeja Dudy 34 proc. badanych wskaza³o na przewagê wad, 50 proc. na przewagê zalet, a 12 proc. uwa¿a, ¿e jedne i drugie s¹ w równowadze. Euroentuzjazm panuje w szeregach wyborców Rafa³a Trzaskowskiego (96 proc. wskazuje na przewagê zalet, 3 proc. na równowagê), a prawdziw¹ euroeuforiê widaæ wœród osób g³osuj¹cych na Roberta Biedronia: 100 proc. z nich wskazuje na przewagê zalet wynikaj¹cych z cz³onkostwa. Ciekawa sytuacja jest te¿ w elektoracie W³adys³awa Kosiniaka-Kamysza: 55 proc. wskazuje na zalety, ale a¿ 45 proc. odpowiada, ¿e nie ma w tej sprawie zdania. Wyj¹tkiem s¹ wyborcy Krzysztofa Bosaka (Konfederacja), z których tylko 14 proc. uwa¿a, ¿e zalety przewa¿aj¹. Reszta g³osuj¹cych na kandydata Konfederacji uwa¿a, ¿e zalety i wady siê równowa¿¹, nikt nie wskaza³ jednak na to, ¿e wiêcej jest wad.

Wyborcy Szymona Ho³owni w znacznej wiêkszoœci deklaruj¹ pozytywny stosunek do cz³onkostwa, 9 proc. uwa¿a, ¿e plusy i minusy równowa¿¹ siê, a 5 proc. wskazuje na przewagê wad pozostawania w UE.

Football news:

Frank Lampard: Chelsea have lost some ground. Our character remained the same, he won us matches
Ko view in the Frame: 2 employees of the club fell ill. Medical examination of El Shaarawy postponed
Klopp on Salah's future: I don't think it will ruin the season. Normal thing for the world of football
Solskjaer on van de Beek: I would Not say that he is happy. In his position, there are players who are really good
Lester is Interested in Edouard. Rogers worked with the forward seltice
The minges can come in the start of Barca vs Elche. Desta has a muscle injury
West Ham are ready to extend the contract with Moyes. The club is 7th in the Premier League