Poland

Sondaż: Fort Biden nie jest najważniejszy

Joe Biden

Jedn¹ z pierwszych decyzji Joe Bidena by³ powrót USA do Œwiatowej Organizacji Zdrowia

AFP

Wolimy, by prezydent USA ³agodzi³ napiêcia wewnêtrzne, ni¿ przysy³a³ ¿o³nierzy.

Wtorkowe czo³ówki amerykañskich gazet pe³ne by³y spekulacji i oczekiwañ dotycz¹cych zapowiedzi nowego prezydenta USA o tym, ¿e chcia³by dojœæ do 1,5 miliona szczepieñ dziennie. – Z Bo¿¹ pomoc¹, mog³oby nam siê to udaæ – powiedzia³ reporterom Joe Biden, co natychmiast sta³o siê deklaracj¹ dnia w Stanach Zjednoczonych. To, co jest teraz bowiem najwa¿niejsze dla Amerykanów, to zatrzymanie pandemii i tragicznego ¿niwa zbieranego przez Covid-19.

Ale to oczywiœcie niejedyny temat mediów w USA. „Washington Post" pisa³ we wtorek m.in. o tym, ¿e senatorowie przygotowuj¹ siê do pracy nad wnioskiem o impeachment Donalda Trumpa, a Joe Biden zapowiada now¹ agendê na rzecz równoœci rasowej i problemów mieszkaniowych osób najbiedniejszych.

Rzeczpospolita

Z sonda¿u przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej" wynika, ¿e taka kolejnoœæ dzia³añ by³aby akceptowana tak¿e w naszym kraju: ponad 54 proc. badanych wskazuje, ¿e najwa¿niejszym dzia³aniem nowego prezydenta USA powinno byæ „ograniczenie napiêæ wewnêtrznych w USA: rasowych, ekonomicznych i politycznych".

– Ten wynik pokazuje, moim zdaniem, nasz stosunek do USA – uwa¿a prof. Wawrzyniec Konarski, rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula. – Zwrócenie uwagi na napiêcia wewnêtrzne œwiadczy o tym, ¿e czujemy sympatiê do USA i chcemy, ¿eby dobrze siê tam dzia³o. Potwierdza to nasz¹ polsk¹ cechê, ¿e jeœli uwa¿amy kogoœ za autorytet, to dobrze mu ¿yczymy. Patrzymy wiêc na inne narody, które uwa¿amy za przyjació³, z wielk¹ doz¹ sympatii, czasem przesadn¹ – stwierdza.

Silne instytucje

Na drugim miejscu naszej „listy oczekiwañ" wobec nowego prezydenta USA znalaz³ siê postulat dzia³ania na rzecz wzmocnienia instytucji miêdzynarodowych, takich jak ONZ. Polityka Joe Bidena w tej sprawie bêdzie – zgodnie z jego zapowiedziami – mocno odró¿niaæ go od poprzednika, który z pasj¹ atakowa³ ONZ, podj¹³ decyzjê o wyjœciu USA ze Œwiatowej Organizacji Zdrowia i wycofa³ swój kraj z paryskich porozumieñ klimatycznych.

Ponad 50 proc. badanych Polaków oczekuje, ¿e Biden bêdzie organizacje takie wzmacnia³, co raczej wyklucza ich zajad³¹ krytykê.

– Gdybym ja udziela³ odpowiedzi na to pytanie w sonda¿u, to w³aœnie ten aspekt postawi³bym na pierwszym miejscu – komentuje prof. Konarski. – To, jak prezydent poradzi sobie w sprawach wewnêtrznych, wynika ze sprawnoœci jego administracji, ale z mojej perspektywy – polskiego obywatela – dobrze by³oby, gdyby USA oddzia³ywa³y na œwiat w sposób rozs¹dny, aktywny i zapewniaj¹cy bezpieczeñstwo tak¿e mojemu pañstwu – wyjaœnia.

Zdaniem politologa to by³oby najbardziej zgodne z naszym interesem narodowym. – Ale co robiæ? U nas zawsze sympatia na pierwszym miejscu – dodaje profesor.

Na stosunek do instytucji ma wyraŸny wp³yw Ÿród³o, z którego czerpiemy informacje o œwiecie: widzowie TVP i TVP Info w wyraŸnie ni¿szym procencie (odpowiednio 39 i 36 proc.) chcieliby dzia³añ na rzecz ich wzmocnienia.

Kto nas obroni

Kolejna kwestia, na któr¹ liczymy, to ochrona Zachodu przed destabilizuj¹cymi dzia³aniami W³adimira Putina – wskazuje ten punkt niespe³na po³owa badanych.

Zdaniem profesora Konarskiego wynika to z jednej strony z wiedzy, któr¹ mamy o niejasnych powi¹zaniach Putina z by³ym prezydentem Trumpem. A z drugiej strony z „kompletnego niezrozumienia rosyjskiej polityki, czy te¿ jej kultury politycznej, zak³adaj¹cej sympatiê do przywódcy, nawet jeœli prowadzi on autorytarn¹ politykê".

Taka z kolei w³adza kojarzy siê Polakom z czasem pe³nej zale¿noœci gospodarczej i politycznej od potê¿nego s¹siada – i pewnie dlatego obrony przed Putinem oczekuj¹ starsi – a¿ 70 proc. osób w wieku 50–59 lat i 63 proc. w grupie 60–69.

36 proc. badanych wskaza³o tak¿e na „ograniczenie wyœcigu zbrojeñ", a niewiele ponad 20 proc. na zwiêkszenie wojskowej obecnoœci USA w Polsce. Tylko niespe³na 14 proc. oczekuje, ¿e Stany Zjednoczone w wiêkszym stopniu bêd¹ siê anga¿owaæ w œwiatowe konflikty. Wydaje siê wiêc, ¿e oczekiwania badanych dotycz¹ dzia³añ dyplomatycznych i politycznych ze strony USA, a nie militarnych.

Football news:

Man City have not lost in 27 consecutive games. Best streak since 2017
Guardiola has 200 wins in 273 games at the helm of Man City. Mourinho has so many wins in 309 games with Chelsea
Paul Pogba: We need to help people. Today I'm Paul Pogba, tomorrow I'm nobody. You need to use influence
De Bruyne came in 10th in the history of the Premier League in the number of assists - 77. The leading Giggs - 162
Willian: I really wanted to stay at Chelsea. Leaving for Arsenal is a difficult decision, there is a serious rivalry between the clubs
Kane will not leave Tottenham this summer. Clubs do not have the money for such large deals
Antonio Conte: The fans of our rivals said that Conte should be kicked out of Inter. It would help them