Poland

Sondaż: Czy rząd powinien przywracać obostrzenia?

"Czy w zwi¹zku ze wzrostem liczby zaka¿eñ koronawirusem w Polsce rz¹d powinien przywróciæ niektóre lub wszystkie obowi¹zuj¹ce wczeœniej obostrzenia?" - takie pytanie zadaliœmy uczestnikom sonda¿u SW Research dla rp.pl.

Od 27 lutego w województwie warmiñsko-mazurskim ponownie obowi¹zuj¹ obostrzenia obejmuj¹ce m.in. zakaz dzia³ania galerii handlowych, kin, muzeów, hoteli i basenów. W pozosta³ej czêœci kraju zamkniête pozostaj¹ si³ownie a restauracje, kawiarnie i bary mog¹ serwowaæ posi³ki wy³¹cznie na wynos.

W ca³ej Polsce w klasach IV-VIII szkó³ podstawowych oraz w szko³ach œrednich i na uczelniach wy¿szych nauka jest prowadzona zdalnie. W województwie warmiñsko-mazurskim od 1 marca zdalna bêdzie nauka równie¿ w klasach I-III.

Ograniczenia swobody prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej obowi¹zywa³y w Polsce wiosn¹ 2020 roku po tym jak w kraju wykryto pierwsze zaka¿enia koronawirusem. Wiosenny lockdown by³ najostrzejszy z dotychczas obowi¹zuj¹cych - przez d³ugi czas zamkniête by³y wszystkie sklepy (z wyj¹tkiem sklepów spo¿ywczych, aptek i drogerii) oraz placówki us³ugowe (w tym m.in. salony fryzjerskie i kosmetyczne).

Jesieni¹ wiele obostrzeñ przywrócono po gwa³townym wzroœcie liczby zaka¿eñ w drugiej po³owie paŸdziernika. Od tego czasu nieczynne s¹ restauracje i si³ownie.

Obostrzenia zaczêto ³agodziæ po 18 stycznia - wówczas wznowiono naukê stacjonarn¹ dla uczniów w klasach I-III i otwarto galerie handlowe. Od 1 lutego otworzyæ mog³y siê galerie sztuki i muzea, a od 12 lutego - hotele, stoki narciarskie, kina i teatry.

Minister zdrowia Adam Niedzielski wielokrotnie podkreœla³ jednak, ¿e w przypadku wzrostu liczby zaka¿eñ obostrzenia mog¹ zostaæ przywrócone. Tak sta³o siê w przypadku województwa warmiñsko-mazurskiego, w którym sytuacja epidemiczna jest obecnie najtrudniejsza.

Od kilku dni minister zdrowia mówi, ¿e w Polsce mamy do czynienia z trzeci¹ fal¹ epidemii koronawirusa.

Uczestników sonda¿u SW Research dla rp.pl zapytaliœmy czy - ich zdaniem - w zwi¹zku ze wzrostem liczby zaka¿eñ koronawirusem w Polsce rz¹d powinien przywróciæ niektóre lub wszystkie obowi¹zuj¹ce wczeœniej obostrzenia.

Na tak zadane pytanie 36,3 proc. ankietowanych odpowiedzia³o "tak".

"Nie" odpowiedzia³o 47,8 proc. respondentów.

Zdania w tej kwestii nie ma 15,9 proc. ankietowanych.

- Nieco czêœciej kobiety (49%), osoby miêdzy 24 a 34 rokiem ¿ycia (62%) z wykszta³ceniem podstawowym (52%), jak i wy¿szym (50%) oraz dochodzie poni¿ej 1000 PLN (52%) sprzeciwiaj¹ siê wprowadzeniu radykalnych obostrzeñ - komentuje wyniki badania Ma³gorzata Bodzon, Senior Project Manager w SW Research.

Badanie zosta³o przeprowadzone przez agencjê badawcz¹ SW Research wœród u¿ytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 23.02-24.02.2021 r. Analiz¹ objêto grupê 800 internautów powy¿ej 18. roku ¿ycia. Próba zosta³a dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby zosta³a skorygowana przy u¿yciu wagi analitycznej tak, by odpowiada³a strukturze Polaków powy¿ej 18. roku ¿ycia pod wzglêdem kluczowych cech zwi¹zanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzglêdniono zmienne spo³eczno-demograficzne.

Football news:

Barcelona is preparing a 2+1 contract for Messi. Laporta is looking for a way to sign the stars to convince Lionel of the club's competitiveness
The investment banker analyzed the typical financial mistakes of athletes. And modeled a safe accumulation plan
Guardiola on the reform of the Champions League: Everyone wants to improve quality, and UEFA strives for quantity. We need to ask them to increase the year to 400 days
Hazard has recovered from his injury and will be able to play with Betis. He has not been on the pitch for more than a month
Man City have announced the transfer of 17-year-old winger Fluminense Caiki. It was reported that he will pay 10.5 million pounds
Kudela will challenge the 10-match ban for the conflict with Kamara. Czech lawyers believe that there is no evidence of racism
Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section