Poland

Sondaż: 67,2 proc. przeciw przymusowi przyjęcia mandatu

"Jak ocenia Pani/Pan propozycjê zmiany w przepisach oznaczaj¹cej przymus przyjêcia mandatu karnego?" - takie pytanie zadaliœmy uczestnikom sonda¿u SW Research dla rp.pl.

Na pocz¹tku roku, na stronach rz¹dowych, pojawi³ siê projekt nowelizacji ustawy - kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia. Nowelizacja przewiduje, ¿e z kodeksu znikn¹³by przepis mówi¹cy o tym, i¿ "sprawca wykroczenia mo¿e odmówiæ przyjêcia mandatu karnego". Oznacza³oby to, ¿e ukarany mandatem musia³by go przyj¹æ, nastêpnie uiœciæ w ci¹gu siedmiu dni, a dopiero potem udowadniaæ przed s¹dem, ¿e mandat otrzyma³ niezas³u¿enie.

Po wniesieniu odwo³ania od otrzymanego mandatu s¹d móg³by wstrzymaæ jego wykonanie.

Jak czytamy w uzasadnieniu nowelizacji ma ona na celu "usprawnienie postêpowania w sprawach o wykroczenia oraz odci¹¿enie sêdziów s¹dów powszechnych od obowi¹zków zwi¹zanych z rozpoznawaniem spraw o wykroczenia".

Projekty z³o¿y³a w Sejmie grupa pos³ów PiS.

Opozycja uwa¿a, ¿e projekt wymierzony jest m.in. w uczestników antyrz¹dowych protestów, którzy dotychczas - karani mandatem za udzia³ w nich - mogli odmówiæ przyjêcia tego mandatu.

Sprzeciw wobec zmian w przepisach wyrazi³ te¿ wicepremier, lider Porozumienia, Jaros³aw Gowin. "Porozumienie, jako œrodowisko wolnoœciowe i proobywatelskie, sprzeciwia siê planom zak³adaj¹cym zniesienie mo¿liwoœci odmowy przyjêcia mandatu karnego" - napisa³ na Twitterze. 

Uczestników sonda¿u SW Research dla rp.pl spytaliœmy o ocenê nowelizacji.

Pozytywnie oceni³o j¹ 8,9 proc. respondentów.

Negatywnie na jej temat wypowiedzia³o siê 67,2 proc. ankietowanych.

23,9 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

- Czêœciej negatywnie oceniaj¹ ten pomys³ kobiety (68%), osoby do 24 lat (77%) oraz badani z miast powy¿ej 500 tys. mieszkañców (74%) - komentuje wyniki badania Przemys³aw Weso³owski, prezes zarz¹du agencji badawczej SW Research.

Badanie zosta³o przeprowadzone przez agencjê badawcz¹ SW Research wœród u¿ytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 19.01-20.01.2021 r. Analiz¹ objêto grupê 800 internautów powy¿ej 18. roku ¿ycia. Próba zosta³a dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby zosta³a skorygowana przy u¿yciu wagi analitycznej tak, by odpowiada³a strukturze Polaków powy¿ej 18. roku ¿ycia pod wzglêdem kluczowych cech zwi¹zanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzglêdniono zmienne spo³eczno-demograficzne.

Football news:

Three Barca players under the age of 19 have scored in La Liga this season. This is a tournament record
Mbappe has scored 7 goals in his last 4 matches
Andrea Pirlo: Juventus started 20 minutes late. But I liked the reaction of the team
Ronald Koeman: There are no excuses at Barca for playing young people. So it is even more pleasant to win
Federico Chiesa: For Juventus, every match is now like a final: in Serie A, in the Champions League and in the Cup
Juventus is 1 point behind Milan and 7 points behind Inter. The teams have 25 matches each
Moriba scored for Barca in La Liga in 18 years and 46 days. Only Messi, Fati, Pedri and Krkic have done it before