Poland

Solaris najzyskowniejszym producentem autobusów w Europie

Pandemia nie przeszkodzi³a Solarisowi w osi¹gniêciu rekordowej sprzeda¿y i zysków.

Solaris sprzeda³ w 2020 roku rekordow¹ liczbê 1560 autobusów, o 5 proc. wiêcej w stosunku do 2019 roku, gdy europejski rynek autobusów mala³ o 15 proc.

Producent nie zanotowa³ tak¿e zagro¿eñ epidemicznych wœród pracowników. – Pomimo pandemii nie zatrzymaliœmy naszej fabryki nawet na jeden dzieñ, a wszyscy nasi pracownicy pracuj¹ w bezpiecznych warunkach – podkreœla prezes Solaris Bus&Coach Javier Calleja.

Najwiêcej pojazdów (365) trafi³o do polskich odbiorców, w tym 194 stanowi³y modele elektryczne. Klienci niemieccy odebrali 329 autobusów, z których 40 proc. stanowi³y elektryki.

W 2020 roku Solaris dostarczy³ 20-tysiêczne Urbino (elektryczny model U18 dostarczony do MZA Warszawa) oraz tysiêczny autobus elektryczny. Solaris dostarczy³ e-busy do stu operatorów w osiemnastu krajach.

Solaris jest najwiêkszym europejskim producentem elektrycznych autobusów w Europie z 20-procentowym udzia³em. W 2020 roku spó³ka dostarczy³a 457 e-busów, co oznacza 182-procentowy przyrost.

Autobusy z napêdem elektrycznym (hybrydy, akumulatorowe i trolejbusy) stanowi³y ju¿ 44 proc. produkcji (rok wczeœniej 40 proc.). W Polsce w u¿ytkowaniu znajduje siê 320 elektrycznych Urbino, co oznacza, ¿e Solaris ma 97 proc. polskiego rynku autobusów elektrycznych. W Niemczech Solaris ma 37-procentowy, a we W³oszech 67-procentowy udzia³ w elektrycznych autobusach.

W 2020 roku BYD sprzeda³ w Europie 412 e-autobusów, Solaris 406. Trzeci w rankingu Volvo dostarczy³ 217 e-busów. Calleja podkreœla, ¿e Solaris jest jednym z kilku producentów, zdolnych sprostaæ wymogom nawet du¿ych operatorów. Solaris ma tak¿e mocn¹ pozycjê w nowym rynku autobusów wodorowych. Zebra³ zamówienia dostaw blisko stu wodorowych e-busów z Austrii, Niemiec, W³och, Holandii i Szwecji i jest drugim na liœcie najwiêkszych dostawców wodorowych autobusów w Europie.

Przychody firmy wynios³y 725 mln euro, o 75 mln euro wiêcej ni¿ w 2019 roku. EBITDA przekroczy³a 67 mln euro, a zysk przed opodatkowaniem przekroczy³ 30 mln euro, a wiêc o 5 mln euro mniej od czêœci kolejowej, która zanotowa³a w 2020 roku sprzeda¿ w wysokoœci 2 mld euro. – Jesteœmy w czo³ówce najzyskowniejszych producentów autobusów – zaznacza Calleja. W Solarisie pracuje 19 proc. zatrudnionych w grupie CAF.

Football news:

Barcelona offered Messi a contract with a salary less than now. It will grow when the crisis passes (RAC1)
Meet the chief of Leipzig: he was involved in athletics, worked at Puma and was an agent of Rangnik
Solskjaer on the Champions League semi-finalists: When you see how well Manchester United played against them, you know that we are not a million miles behind
Foden stopped working with the company that tweeted about Mbappe. The firm said that all posts are coordinated with clients
Pogba on Jose's words about Solskjaer: He lost the match and wanted to talk not about the game, but about someone's dad. Very Mourinho-like
Herta went into quarantine with the whole team. Matches against Mainz, Freiburg and Schalke postponed
Benzema and Real Madrid are close to extending their contract until 2023