Poland

Soho by Yareal: mieszkania, usługi, restauracje

materia³y prasowe

Deweloper wprowadza do oferty kolejne mieszkania w rozbudowywanym wielofunkcyjnym kompleksie Soho na warszawskim Kamionku.

W drugim etapie Soho by Yareal, w budynku s¹siaduj¹cym z projektowanym parkiem linearnym, powstanie 296 mieszkañ o podwy¿szonym standardzie. – Nasza flagowa inwestycja bêdzie siê docelowo sk³adaæ siê z kilkunastu obiektów – zarówno budynków wielorodzinnych, jak i zrewitalizowanych postindustrialnych zabytków – zapowiadaj¹ przedstawiciele dewelopera. - Soho by Yareal zajmie 5-hektarow¹ pofabryczn¹ przestrzeñ, tworz¹c praski, wielkomiejski klimat, w otoczeniu mieszkañ, terenów zielonych i odrestaurowanych budynków historycznych, skupiaj¹cych us³ugi, gastronomiê i sklepy. Czêœæ mieszkaniowa, z niemal 900 lokalami, zostanie wkomponowana w kwarta³ miejski w obrêbie ul. Miñskiej, Chodakowskiej, ¯upniczej i Bliskiej.

- Osi¹ kompleksu Soho by Yareal bêdzie 200-metrowy park linearny oddzielaj¹cy przestrzeñ mieszkaln¹ od czêœci komercyjnej. To w³aœnie wzd³u¿ parku - na placach zabaw, wœród drzew i krzewów oraz na zielnych trawnikach - bêd¹ odpoczywaæ mieszkañcy oraz goœcie otwartego kompleksu – zapowiada Jacek Zengteler, dyrektor generalny Yareal.

Budowa II etapu rozpocznie siê od wzniesienia budynku Soho 16 (od piêciu do dziewiêciu kondygnacji), w którym powstanie 179 mieszkañ. Najmniejsze jednopokojowe lokale typu studio bêd¹ mieæ ok. 30 mkw. G³ówn¹ czêœæ oferty stanowi¹ 2- i 3-pokojowe mieszkania o powierzchni do 75 mkw. Dostêpne s¹ równie¿ wiêksze lokale, w³¹cznie z ponad 130-metrowymi penthouse'ami, z których mo¿na podziwiaæ panoramê miasta. Czêœæ mieszkañ bêdzie dysponowa³a ogródkami na podniesionym patio, z widokiem na park. Na parterze budynku znajdzie siê piêæ lokali us³ugowych, a w gara¿u podziemnym powstan¹ komórki lokatorskie i 198 miejsc postojowych, w tym umo¿liwiaj¹ce monta¿ indywidualnych stacji ³adowania samochodów elektrycznych.

Po po³udniowej stronie zielonej osi Soho by Yareal, wœród zabytkowych budynków, zaplanowano punkty us³ugowo-handlowe. - Znajd¹ siê tam liczne skwery, niewielkie place i swobodne przejœcia pomiêdzy budynkami, w których pojawi¹ siê kawiarenki, restauracje, sklepy i punkty us³ugowe, rozsiane na otwartym terenie kompleksu – zapowiada deweloper.

Ju¿ w fazie projektowania inwestycja zosta³a poddana analizom zwi¹zanym z certyfikacj¹ w systemie BREEAM Communities.

Soho by Yareal to najwiêksza inwestycja mieszkaniowa w historii Yareal.

Football news:

The draw for the 1/8 final of the Europa League will begin at 15:00
15 main stories of our football: Evseev flies in ski boots, Shirokov in a long binge, Galitsky on the treadmill finds Pereira
Oyarzabal first scored a penalty for Sociedad in a match with Manchester United. He has 16 goals from the point
Pioli about Milan in the 1/8 finals: Winning the Europa League gives you a ticket to the Champions League
Coach miner Castro about the Europa League: Ready to take on any opponent
Moreno has 6 goals in his last 5 games for Villarreal
Coach of Zagreb: In the matches with Krasnodar, we showed how good we are. Only the implementation needs to be worked on