Poland

Soboń: ostatnia tona węgla wyjedzie z polskiej kopalni w 2049

Ostatnia tona wêgla wyjedzie z polskiej kopalni w 2049 roku - powiedzia³ wiceminister aktywów pañstwowych Artur Soboñ w programie "Sygna³y dnia". Przyzna³, ¿e spodziewa siê szybkiego zakoñczenia rozmów ze stron¹ spo³eczn¹.

- W kopalniach w Polsce pracuje ok. 80 tysiêcy pracowników. To ogromna czêœæ polskiej gospodarki, która w istotny sposób wp³ywa na polski produkt krajowy brutto - powiedzia³ w Programie 1 Polskiego Radia wiceminister Artur Soboñ.

- W latach 90. w górnictwie pracowa³o 350 tysiêcy osób i mieliœmy 70 kopalni. Dziœ mamy ich 20. Chcemy, aby by³ to proces sprawiedliwy i opiera³ siê na dialogu - powiedzia³.

Artur Soboñ powiedzia³ w rozmowie, ¿e spodziewa siê dobrych, merytorycznych rozmów ze stron¹ spo³eczn¹. Gotowe s¹ ju¿ wnioski grup roboczych, które pracowa³y w g³ównych grupach wêglowych w kraju, w tym w Polskiej Grupie Wêglowej, a od wrzeœnia, gdy osi¹gniêto porozumienie miêdzy rz¹dem a górnikami, trwaj¹ intensywne prace dot. transformacji polskiego górnictwa.

– Poka¿emy ten mechanizm 15 grudnia i wróciæ do rozmów ze stron¹ spo³eczn¹. S³ysza³em zapowiedzi jej przedstawicieli, ¿e podpisanie umowy mo¿e nast¹piæ pod koniec stycznia. Jest to dla mnie wa¿ne, gdy¿ chcielibyœmy j¹ przedstawiæ Komisji Europejskiej, aby móc ju¿ korzystaæ ze œrodków unijnych i zacz¹æ stopniowo wprowadzaæ zak³adane zmiany – powiedzia³ Artur Soboñ.

Rz¹d zapowiada te¿ pomoc górnikom, ci którzy nie bêd¹ mogli pracowaæ w swoim zak³adzie górniczym, zostan¹ alokowaniu do innego. Maj¹ te¿ powstaæ rozwi¹zania, które pomog¹ zwalnianym z kopalñ górnikom w przebran¿owieniu siê i znalezieniu pracy w innych sektorach gospodarki.

Football news:

Paul Pogba: The match against Liverpool will be a battle. Manchester United need to keep calm
Roten on Mbappe: He's getting worse with his teammates. When Kylian is successful, he is like Ronaldo
Lampard 1-0 with Fulham: Chelsea pressed, and there was a feeling that we would score. It was important to be patient
Alex Ferguson: Manchester United - Liverpool-the main game of the season, I always thought so. These are two of the most successful clubs in Britain
Koeman on the Super Cup: It's not the most important trophy we're fighting for, but it's still a title. We need to show that we are in the ranks
Ferdinand is the best transfer in the history of Manchester United according to O'Shea: Ronaldo is close, but Rio is number one
Rashford on penalties: Mourinho said: If you don't know how to earn them, then nothing will be awarded. This is something you need to learn