Poland

SN: skarga Ziobry oparta na wybiórczych dowodach

S¹d Najwy¿szy oddali³ skargê nadzwyczajn¹ Prokuratora Generalnego w sprawie uchylenia œrodka zabezpieczaj¹cego w postaci pobytu w zak³adzie psychiatrycznym w stosunku do sprawcy, wobec którego stwierdzono niepoczytalnoœæ w czasie pope³nienia czynu zabronionego.

W skardze nadzwyczajnej Prokurator Generalny postawi³ zarzut oczywistej sprzecznoœci istotnych ustaleñ s¹du odwo³awczego z treœci¹ zebranego w sprawie materia³u dowodowego, polegaj¹c¹ na przyjêciu przez s¹d odwo³awczy braku podstaw do dalszego stosowania œrodka zabezpieczaj¹cego w postaci pobytu w zak³adzie psychiatrycznym podejrzanego. Decyzjê tê podjêto na podstawie opinii bieg³ych psychiatrów i psychologa, w nastêpstwie czego dosz³o faktycznie do utrzymania w mocy postanowienia s¹du I instancji o uchyleniu wobec podejrzanego œrodka zabezpieczaj¹cego w postaci pobytu w zak³adzie psychiatrycznym.

Zdaniem autora skargi, dotychczasowa linia ¿yciowa podejrzanego, a zw³aszcza okolicznoœci, i¿ leczy³ siê on od wielu lat psychiatrycznie oraz w przesz³oœci rezygnowa³ z tego leczenia (co skutkowa³o pope³nieniem przez niego czynu zabronionego), treœæ opinii psychiatrycznej, wydanej w trakcie tocz¹cego siê w zwi¹zku z powy¿szym czynem postêpowania karnego, œwiadczy³y o tym, ¿e leczenie podejrzanego w warunkach ambulatoryjnym by³oby nieskuteczne.

W opinii PG, nadal aktualna pozostaje zatem potrzeba dalszego stosowania œrodka zabezpieczaj¹cego w postaci pobytu w zak³adzie psychiatrycznym, co mia³oby zapobiec ponownemu pope³nieniu przez podejrzanego czynu zabronionego o znacznej spo³ecznej szkodliwoœci.

S¹d Najwy¿szy (sygn. akt ?I NSNk 2/20) uzna³, ¿e przytoczona argumentacja nie wype³ni³a przes³anki szczególnej skargi nadzwyczajnej w postaci oczywistej sprzecznoœci stanu faktycznego z zebranym w sprawie materia³em dowodowym.

- Odmiennoœæ wniosków wynikaj¹cych z dwóch ró¿nych opinii bieg³ych o stanie psychicznym sprawcy, sporz¹dzonych na innych etapach postêpowania, w oparciu o odrêbne podstawy prawne i maj¹cych na celu wykazanie innych okolicznoœci (pierwsza – ustalenia, czy sprawca dopuœci³ siê zarzucanego mu czynu w stanie niepoczytalnoœci oraz druga - weryfikacji, czy konieczne jest dalsze stosowanie wobec niego œrodka zabezpieczaj¹cego w postaci pobytu w zak³adzie psychiatrycznym, w zwi¹zku z up³ywem 6-miesiêcznego okresu, w przypadku którego wymagane jest ustalenie potrzeby dalszego stosowania tego œrodka) nie mo¿e zostaæ uznana za przes³ankê œwiadcz¹c¹ o b³êdnej ocenie przez s¹d stanu faktycznego sprawy. Tym bardziej nie mo¿e byæ to b³¹d oczywisty - wskaza³ SN.

S¹d Najwy¿szy uzna³, ¿e "dla uchylenia postanowienia s¹du nie by³o wystarczaj¹ce samo przekonanie autora skargi nadzwyczajnej, zbudowane na wybiórczo wybranych dowodach, ¿e w dalszym ci¹gu istnieje wysokie prawdopodobieñstwo, i¿ sprawca mo¿e pope³niæ ponownie czyn zabroniony o znacznej spo³ecznej szkodliwoœci w zwi¹zku z chorob¹ psychiczn¹".

- Znamienne s¹ w tym wzglêdzie równie¿ ustalone w trakcie postêpowania okolicznoœci, ¿e podejrzany odbywa aktualnie bez zak³óceñ orzeczone wobec niego œrodki zabezpieczaj¹ce, regularnie kontynuuje leczenie, jak równie¿ ma ustabilizowan¹ sytuacjê osobist¹ i rodzinn¹. Wzglêdy te przemawiaj¹ przeciwko uchyleniu zaskar¿onego postanowienia oraz umieszczeniu go w zak³adzie psychiatrycznym - podkreœli³ SN.

Football news:

Leicester and Southampton played out the FA Cup semi-final. This will be English football in the Super League
Tottenham sacked Mourinho
Koeman will remain Barcelona coach. Laporta will support him after winning the Spanish Cup
The idea of a Super League is more than 20 years old. Let's briefly tell its story
Ferdinand on Super League: This is a war against football, a disgrace. A closed institution for big shots. This is just business
Is this what our dream changes look like?
Sanya about the Super League: I'll finish watching football. This is not the football I know