Poland

Słynny wiedeński hotel zamyka się, ale nadal serwuje ciasta

AFP

Legendarny hotel Sacher zosta³ zamkniêty dla goœci. Jednak kierownictwo hotelu zdecydowa³o, ¿e Tort Sachera nadal bêdzie pieczony. Mo¿na bêdzie go kupiæ na wynos.

Tort Sachera (Sachertorte), to czekoladowy tort przek³adany marmolad¹ morelow¹ i oblewany polew¹ czekoladow¹, stworzony zosta³ przez Franza Sachera w Wiedniu, w XIX wieku. Jeden z najpopularniejszych wiedeñskich deserów jest produkowany w hotelu Sacher i uwa¿any jest za wiedeñskiego "króla deserów".

Niestety pandemia koronawirusa zmusi³a hotel do zawieszenia dzia³alnoœci. Za to tort mo¿na nadal kupiæ. Wystarczy podjechaæ samochodem pod g³ówne wejœcie hotelu a konsjer¿ podejdzie i sprzeda dowoln¹ iloœæ popularnego tortu. Po tort mo¿na te¿ podjechaæ rowerem, hulajnog¹, motorem albo przyjœæ ca³kiem zwyczajnie na piechotê - ka¿dy zostanie obs³u¿ony miêdzy 8 rano a 19 wieczorem.

Za ma³y tort trzeba zap³aciæ 42,90 euro a za du¿y 58,90 euro. Preferowana jest p³atnoœæ kart¹.

Poza tortem mo¿na tez kupiæ czekoladowe praliny, a kierownictwo hotelu zapowiedzia³o, ¿e zamierza poszerzaæ asortyment produktów na wynos, poniewa¿ nie wiadomo, kiedy pandemia ust¹pi i kiedy znów bêdzie mo¿na normalnie korzystaæ z hotelu i restauracji oraz kawiarni.

Tort mo¿na tak¿e zamówiæ online - przez stronê internetow¹ hotelu. Wtedy nie trzeba po niego samemu jechaæ, zostanie dostarczony pod wskazany adres.

Codziennie pod hotel, który znajduje siê na ty³ach budynku opery, podje¿d¿a oko³o 50 osób, by kupiæ tort - pisze austriacki dziennik Der Standard. - Jesteœmy pozytywnie zaskoczeni - powiedzia³ dziennikowi Matthias Winkler, dyrektor wykonawczy Sacher-Group. Co roku w pracowni cukierniczej hotelu powstaje oko³o 360 tys. tortów, co oznacza, ¿e dziennie sprzedawanych jest oko³o tysi¹ca sztuk. Do tego co roku sprzedawanych jest oko³o miliona trufli - Sacher-Würfel. Niestety z powodu pandemii sprzeda¿ a co za tym idzie tak¿e produkcja mocno spad³y.

- Nie potrafimy oszacowaæ jak bardzo spad³y nam obroty - mówi Matthias Winkler i dodaje, ¿e trudno spodziewaæ siê normalnego poziomu sprzeda¿y, gdy centrum Wiednia jest ca³kowicie puste. Kawiarnia hotelu Sacher w zasadzie przesta³a dzia³aæ. Ma³o kto przychodzi po kawê czy s³odycze na wynos.

Football news:

Conte on 2-1 with Milan: Before the winning goal, the result was unfair. Their goalkeeper is the best player of the match
Mikel Arteta: Arsenal did everything right, but they lost. Wins give confidence
Nicolo Barella: We proved that we are stronger than Milan
Go do your voodoo shit, you little ass. Ibrahimovic-Lukaku during the Cup match
Pioli on the defeat by Inter: The only difference was the relegation. There could be any result in equal teams
UEFA has no plans to abandon the Euro in 12 cities. Other options are undesirable
Eriksen scored for Inter for the first time in almost six months - Milan in the Cup in the 97th minute from a free kick