Poland

Słynny kanadyjski cyrk uratowany od bankructwa

Cirque du Soleil

Bloomberg

Kanadyjska grupa cyrkowa Cirque du Soleil znalaz³a inwestora, co oznacza, ze nie grozi jej ju¿ bankructwo. Cirque du Soleil Entertainment Group w czerwcu z³o¿y³a do s¹du wniosek o ochronê przed wierzycielami. Nowi inwestorzy to grupa wierzycieli.

Nowi nabywcy, w tym Catalyst Capital Group, z³o¿yli ofertê ju¿ w lipcu. Zast¹pi³a ona wczeœniejsz¹ propozycjê dokapitalizowania cyrku przez dotychczasowych udzia³owców oraz dofinansowania przez rz¹d prowincji Quebec.

Najs³ynniejsza trupa teatralno-cyrkowa musia³a z powodu pandemii odwo³aæ wystêpy i zredukowaæ zatrudnienie o 95 procent. Prezesem i dyrektorem wykonawczym pozostanie Daniel Lamarre, a g³ówna siedziba firmy pozostanie w stolicy prowincji Quebec - Montrealu.

Dwaj najwiêksi nabywcy s³ynnej grupy cyrkowej to Catalyst Capital Group, kanadyjska firma specjalizuj¹ca siê w prywatnych inwestycjach, oraz Acies Acquisition Corp, która miesi¹c temu zadebiutowa³a na gie³dzie Nasdaq.

Cirque du Soleil

Bloomberg

Inwestorzy poinformowali, ¿e dodatkowe fundusze maj¹ Cirque du Soleil Entertainment Group zapewnia solidne podstawy i pozwoliæ na wznowienie dzia³alnoœci. Czêœci¹ planu ratunkowego ma te¿ byæ szukanie nowych rynków i produktów a tak¿e "wzmocnienie wykorzystania wartoœci intelektualnej nale¿¹cej do cyrku".

Kanadyjska grupa cyrkowa Cirque du Soleil istnieje od prawie 40 lat. Powsta³a w miejscowoœci Baie-Saint-Paul w 1984 r. Za³o¿yli j¹ byli artyœci uliczni: Guy Laliberté i Gilles Ste-Croix.Przed pandemi¹ koronawirusa zatrudnia³a 3,5 tysi¹ca osób i by³a przedsiêbiorstwem zyskownym. Po wybuchu pandemii i odwo³aniu wszystkich wystêpów grupa musia³a zwolniæ niemal wszystkich pracowników.

Wed³ug kanadyjskich mediów sytuacja finansowa Cirque du Soleil przed pandemia nie by³a wcale taka dobra, jak twierdzi grupa w oficjalnych komunikatach. Zad³u¿enie firmy wynosi³o ponad 900 mln dolarów amerykañskich.

Football news:

Gerrard on Lampard's resignation: Chelsea have a history in this matter, so no surprises
Golovin about the nickname Tsar: Nothing more than a joke. This is necessary for the media and fans, but I am a football player
David De Gea: I try to be a leader for Manchester United. I have the experience of winning big titles here
It feels like we've been working together for 10 years! Chelsea stars say goodbye to Lampard
Bayern Munich have signed former Basel striker Oberlen
Tuchel will sign a contract with Chelsea for 1.5 years (David Ornstein)
Barcelona still owes Liverpool about 29 million euros for the transfer of Coutinho