Poland

Słowenia: Opozycja nie obali rządu, bo posłowie są zakażeni

S³oweñska lewicowa opozycja zdecydowa³a siê na tymczasowe wycofanie swojego wniosku o wotum nieufnoœci wobec centroprawicowego rz¹du, poniewa¿ czêœæ parlamentarzystów nie mog³aby wzi¹æ udzia³u w g³osowaniu z powodu zaka¿enia koronawirusem - informuje Reuters.

Aby obaliæ rz¹d w drodze konstruktywnego wotum nieufnoœci opozycja potrzebuje 46 g³osów w 90-osobowym parlamencie.

DESUS liczy³a na poparcie czêœci deputowanych centrolewicowej Partii Nowoczesnego Centrum (SMC), która wchodzi w sk³ad koalicji rz¹dz¹cej dysponuj¹c oœmioma mandatami w parlamencie.

Do niedawna w sk³ad koalicji wchodzi³a te¿ partia DESUS, która jednak opuœci³a rz¹d niezadowolona ze sposobu, w jaki rz¹d radzi sobie z epidemi¹ COVID-19, a tak¿e z tego, ¿e rz¹d mia³ zajmowaæ sprzyjaj¹ce Wêgrom i Polsce stanowisko w sporach Budapesztu i Warszawy z Uni¹ Europejsk¹.

Football news:

Arsenal have never won against Burnley in their last three games. Before that, there was a series of 11 wins
Dzyuba supported Pyotr Yan on the eve of the fight with Sterling at UFC 259
Simeone on the title race: They said that Real Madrid and Barca have no chance, but look where they are now
Willian made an assist in Arsenal's third match in a row
The March matches of the South American selection of the 2022 World Cup can take place in a bubble in a European city
Zidane on Benzema before the derby: We won't take any chances. Those who are 100% ready will play
Can you guess a coach based on his career as a player? It's easy with Zidane - but with Flick and Gasperini?