Poland

Słowacja wybrała izraelskie radary

RADAR Przemys³ obronny

Wielozadaniowe radary ELM-2084MS rodziny MMR. Fot./IAI Elta.

Wœród stacji radiolokacyjnych, jakie zamierza kupiæ Ministerstwo Obrony Republiki S³owackiej w Izraelu znajd¹ siê wielozadaniowe radary ELM-2084MS rodziny MMR. Fot./IAI Elta.

Ministerstwo Obrony Republiki S³owackiej poinformowa³o, ¿e s³owacki rz¹d zaakceptowa³ jego grudniow¹ rekomendacjê  najkorzystniejszej oferty w przetargu maj¹cym wy³oniæ dostawcê nowych stacji radiolokacyjnych dla Si³ Powietrznych Si³ Zbrojnych Republiki S³owackiej.

Otwiera to drogê do rozpoczêcia negocjacji ? w formule miêdzyrz¹dowej ? z w³adzami Izraela. To one reprezentuj¹ w tym postêpowaniu firmê IAI Elta.

Izraelska oferta spe³nia wszystkie wymagania techniczne i operacyjne postawione przez Si³y Zbrojne Republiki S³owackiej. By³a przy tym najtañsz¹ z trzech z³o¿onych na fina³owym etapie przetargu. Jej wartoœæ to 148 200 000 euro brutto i dotyczy 17 stacji radiolokacyjnych wykrywania celów powietrznych trzech typów.

Najprawdopodobniej oferta dotyczy: szeœciu radarów ELM-2084MS, piêciu ELM-2084S i szeœciu ELM-2138M. Zast¹pi¹ one 24 obecnie wykorzystywane urz¹dzenia radiolokacyjne produkcji sowieckiej i czechos³owackiej. Mowa o P-37MSK, ST-68MSK, PRW-17, RL-4AM, które wymaga³y pilnej wymiany ze wzglêdu na brak mo¿liwoœci dalszego przed³u¿enia okresu ich eksploatacji. W przypadku 23 z nich termin ¿ywotnoœci technicznej ju¿ up³yn¹³.

Minister obrony Republiki S³owackiej Jaroslav Naï podkreœli³, ¿e w ostatnim etapie postêpowania, poza ofert¹ izraelsk¹, z³o¿one zosta³y tak¿e propozycje rz¹dów Wielkiej Brytanii (193 487 995 euro brutto) i Francji (249 939 000 euro brutto). Chocia¿ uzyska³y one pozytywne oceny merytoryczne, to przekracza³y one bud¿et programu, który ustalono na 155 mln euro. Na rzecz oferty izraelskiej przemawia³y nie tylko cena i pe³na zgodnoœæ z postawionymi wymaganiami. Wa¿na by³a tak¿e analiza przeprowadzona przez Agencjê NATO ds. £¹cznoœci i Informatyki (NCIA, NATO Communications and Information Agency). Ta wskaza³a j¹ jako najlepsz¹ z punktu widzenia integracji ze œrodowiskiem systemów kontroli przestrzeni powietrznej pañstw NATO. Wczeœniej systemy radiolokacyjne izraelskiej firmy zamówili tak¿e s¹siedzi S³owacji – Wêgry i Republika Czeska.

RAM ELM-2138M Green Rock. Fot./IAI Elta.Stacje do wykrywania ma³ogabarytowych celów niskolec¹cych i celów typu RAM ELM-2138M Green Rock. Fot./IAI Elta.

Minister Naï stwierdzi³ tak¿e, ¿e przy tej samej jakoœci, oferta izraelska by³a tañsza od zg³oszonej w poprzednim, anulowanym przetargu, rozpoczêtym w 2019 r. Ró¿nica wynosi 5 mln euro. Zwyciêzca postêpowania ma 35 proc. kwoty kontraktu, a wiêc ok. 50 mln euro, zainwestowaæ w lokalnym przemyœle i zaanga¿owaæ do realizacji umowy s³owackie przedsiêbiorstwa.

Ministerstwo Obrony Republiki S³owackiej ma czas do 31 marca 2021 r. na wynegocjowanie warunków szczegó³owych i zawarcie kontraktu. Jeœli do tego czasu nie uda siê uzyskaæ porozumienia to s³owacki resort obrony przyst¹pi do negocjacji z rz¹dem Wielkiej Brytanii. Gdyby one tak¿e nie zakoñczy³y siê sukcesem, z w³adzami Francji.

Postêpowanie dotycz¹ce zakupu nowych stacji radiolokacyjnych zainicjowano 24 lipca 2020 r. i na pierwszy etapie zaproszono do niego dziesiêæ pañstw: Francjê, Hiszpaniê, Izrael, Niderlandy, Polskê, Wielk¹ Brytani¹, Wêgry, W³ochy, Turcjê i Stany Zjednoczone. W listopadzie ub.r., po wstêpnej selekcji ofert, w grze pozosta³y: Francja, Izrael, Stany Zjednoczone, Wêgry i Wielka Brytania. Z tej grupy wybrano trzy, jakie znalaz³y siê w fina³owym etapie postêpowania.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7