Poland

Słowa poszły na wojnę

Polityczny spór, w którym nie bierze siê jeñców, nie tylko przeniós³ nas w czasy plemienne. Dwie zwalczaj¹ce siê czêœci spo³eczeñstwa nie s¹ zainteresowane dialogiem. A to odbija siê na jêzyku.

Nie by³o jeszcze w historii Polski masowego protestu, którego g³ównym has³em by³ wulgarny przekaz, sprowadzaj¹cy siê do komunikatu: nie chce nam siê z Wami d³u¿ej gadaæ, wynocha. Jeœli jêzyk jest emanacj¹ œwiadomoœci spo³eczeñstwa, to dotarliœmy do granicy. Lub wrêcz w³aœnie j¹ przekroczyliœmy.

„Jêzyk zosta³ wpl¹tany w s³u¿bê sporu ideologicznego. Ludzie rozgrzeszaj¹ siê z braku oglêdnoœci i kultury, bo uwa¿aj¹, ¿e cel uœwiêca œrodki” – mówi prof. Kazimierz Sikora w wywiadzie udzielonym Joannie Bojanczyk.

Czy to tylko wina polityków? Czy te¿ mo¿e wszystkich polskich elit. Nawet te intelektualne zdaj¹ siê t¹ zmianê popieraæ lub przynajmniej dawaæ jej intelektualne przyzwolenie. „Elity aprobuj¹ce ³amanie jêzykowego tabu, ekspansjê wulgaryzmów w przestrzeni publicznej, prowadz¹ spo³eczeñstwo w rejony, gdzie zagro¿ona jest nasza kulturowa to¿samoœæ” – pisze w najnowszym „Plusie Minusie” Mariusz Cieœlik.

„Jêzyk ulicy” wróci³ tam, sk¹d przyby³. Tylko, ¿e zamiast dialogów spod „budki z piwem”, triumfalnie maszeruje. „Mamy dziœ do czynienia z niebywa³¹ ekspansj¹ wulgarnoœci i pospolitego chamstwa w ró¿nych przestrzeniach komunikacyjnych i, niestety, jest na to coraz wiêksze przyzwolenie” – podkreœla prof. Sikora.

Football news:

George Weah: Ronaldo is not the best in the world, but he worked insanely hard to become one. He deserves everything he has achieved
Chelsea have confirmed the loan of Tomori to Milan. It was reported that he can be bought for 28 million euros
Mbappe would like to play at Real Madrid or Liverpool. He is thinking a lot about his future at PSG
Raul is the only Real Madrid candidate in the event of Zidane's resignation (As)
Solskjaer on Klopp's criticism of Manchester United's defensive football: We attacked when we got the ball
Mourinho on Liverpool's 68 games without defeat at home: There are records that are almost impossible to break. They have achieved amazing results
Lampard to a reporter: You write about games with bias. Objectivity would be a good start for you