Poland

Słoneczny swing socrealizmu

Maria Koterbska

Jej rodzina od kilku pokoleñ mieszka³a w Bielsku, wiêc i Maria Koterbska nie opuœci³a rodzinnego domu oraz mê¿a, którego pozna³a w czasie II wojny

Forum, Krzysztof Jarosz

Fenomen Marii Koterbskiej polega³ na tym, ¿e by³a gwiazd¹, nawet gdy nie wolno by³o w radiu nadawaæ jej piosenek. A na dodatek mieszka³a daleko od Warszawy, która decydowa³a o ¿yciu kulturalnym w PRL.

W pierwszej powojennej polskiej komedii filmowej „Skarb", nakrêconej w 1948 roku, jest taka scena. W zniszczonej Warszawie para bohaterów, grana przez najpopularniejszych wówczas aktorów Danutê Szaflarsk¹ i Jerzego Duszyñskiego, przychodzi do ogródkowej kawiarni, gdzie goœciom przy stolikach rozstawionych w kameralnych altankach czas umilaj¹ orkiestra i trzy œpiewaj¹ce dziewczyny. Scena niczym z hollywoodzkiego filmu, taka te¿ jest tu muzyka, wzorowana na amerykañskich big-bandach i lubianych wówczas ¿eñskich tercetach wokalnych, z których najwiêksz¹ s³awê zdoby³y legendarne dziœ The Andrew Sisters. Ich polskie odpowiedniczki nazywa³y siê Nas-Troje i to one nagra³y filmowy przebój skomponowany przez Jerzego Haralda – „Jest taki jeden skarb". Jedn¹ z tych œpiewaj¹cych dziewczyn by³a Maria Koterbska, ale nie widzimy jej na ekranie, bo w „Skarbie" zast¹pi³y je inne wykonawczynie.

Ten film, czy raczej epizod z Nas-Trojami, zwyk³o siê uwa¿aæ za p...

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7