Poland

Słońce wschodzi nad chmurą

Biznes

Organizacje, ktre wsiady do pocigu transformacji cyfrowej, mog niemal natychmiast dostrzec korzyci z tego pynce mwia Julia White z Microsoft podczas konferencji Impact CEE 2020

materiay prasowe

yjemy w czasach czwartej czy nawet, jak twierdz niektrzy, ju pitej rewolucji przemysowej cyfrowej. Pytanie nie brzmi ju czy", ale jak" w niej efektywnie uczestniczy i wzi pod uwag, e tempo zmian przyspieszyo wraz z rozlaniem si po wiecie pandemii.

Materia powsta we wsppracy z Microsoft

Aby przej transformacj cyfrow i dobrze na tym wyj, potrzebna jest gotowo biznesu, odpowiednia kultura organizacyjna, a take narzdzia i nieprzecitne moce obliczeniowe. Te ostatnie oferuje chmura, ktra nie przesania jednak horyzontu, ale pozwala spojrze kadej brany dalej i dostrzec wyaniajce si okazje.

W rnych sektorach gospodarki adaptacja rozwiza cyfrowych przebiega w rnym tempie. Jednym z prymusw jest pod tym wzgldem polski sektor finansowy, ktry naley do jednych z najnowoczeniejszych technologicznie na wiecie. Polscy finansici i bankowcy upodobali sobie nowe technologie ju dawno i wydawaoby si, e ciko w tym zakresie co poprawi, ale niecodzienne wyzwania tego roku pokazay, e zawsze jest miejsce na kolejne usprawnienia.

Zawsze mona lepiej

Konieczno ograniczenia kontaktw spoecznych wywoana pandemi Covid-19 wymusia przyspieszenie procesw cyfryzacji m.in. w PKO Banku Polskim. To widocznie wpyno na zmian modelu podstawowych mechanizmw w organizacji i wprowadzenie na ogromn skal m.in. pracy zdalnej, komunikacji na odlego. Tylko w cigu dwch miesicy w banku zainstalowano Microsoft Teams na ponad 10 tys. komputerw oraz 3 tys. telefonw.

Ogaszajc w maju inwestycj w rozwj Polskiej Doliny Cyfrowej o wartoci miliarda dolarw, podkrelalimy, e cyfrowa zmiana bdzie nabieraa tempa. Inwestycja Microsoft w Polsce oznacza budow pierwszego w Europie rodkowo-Wschodniej regionalnego centrum przetwarzania danych w chmurze, przeszkolenie ponad 150 tys. osb, a take wsparcie na drodze cyfrowego rozwoju bankw, instytucji publicznych oraz przedsibiorstw. Jak powiedzia Satya Nadella, CEO Microsoft, jestemy wiadkami technologicznego przyspieszenia, ktre planowane wczeniej na dwa lata wydarzyo si w dwa miesice. PKO Bank Polski udowadnia, e technologia, ktra zapewnia bezpieczestwo, cigo i pynno dziaania, a take komfort pracy, staje si nieodzownym elementem w organizacjach mwi Pawe Jakubik, dyrektor ds. transformacji cyfrowej w chmurze, czonek zarzdu Microsoft wPolsce.

Miliardowa inwestycja Microsoft to budowanie podwalin pod rzeczywisto, ktra nadchodzi szybciej, ni moglimy si spodziewa. Jest elementem rewolucji cyfrowej, ktra trwa ju od kilku lat i zmienia nasz sposb ycia na wielu paszczyznach. Zacz trzeba jednak od podstaw i przygotowania niezbdnej infrastruktury, bez ktrej, jak bez podwozia w samochodzie, po prostu nie ruszymy z miejsca. To podwozie" tworzy wanie chmura obliczeniowa i sie 5G. Projektujc zmiany w warstwie usug, widzimy, e bez tego za dwa, trzy lata nie bdziemy w stanie obsuy ruchu tworzonego przez internet rzeczy (IoT) uwaa Pawe Jakubik.

Na horyzoncie zmiany

W sektorze finansowym popularne s tzw. stress testy. To symulacje, ktre maj okreli podatno danej organizacji na warunki kryzysowe. Okazao si, e rok 2020 przybra posta stress testu w skali globalnej, weryfikujcego dziaalno organizacji w wikszoci dziedzin ycia spoecznoci ludzkich od handlu poczynajc, przez przemys, wspomniane finanse, na energetyce i zdrowiu koczc. Funkcjonowanie w tych wszystkich sektorach mona usprawni, korzystajc z najnowszych zdobyczy technologii cyfrowej. W czasie pandemii i niepewnoci gospodarczej nauczylimy si, e adna organizacja nie jest w peni odporna na kryzys, ale firmy, ktre s w stanie przestawi si na nowoczesn technologi, lepiej odpowiadaj na potrzeby klientw i s w stanie szybciej dopasowa si do zmiany. Organizacje, ktre wsiady do pocigu transformacji cyfrowej, mog niemal natychmiast dostrzec korzyci z tego pynce, jak choby redukcja kosztw czy utrzymanie wydajnoci pracownikw niezalenie od miejsca ich pracy przekonuje Julia White, wiceprezes Microsoft ds. rozwoju platformy chmurowej Azure.

Takie rozwizania aplikowane s na caym wiecie, od Japonii, gdzie chmura zrewolucjonizowaa rnorodne sektory rynku, po USA, w ktrych kilkaset milionw klientw korzysta na co dzie z owocw transformacji cyfrowej przygotowanych przez firm, ktra zatrudnia wicej informatykw ni Facebook. Ten technologiczny gigant to nikt inny jak Walmart najwiksza amerykaska sie marketw. Nie trzeba jednak siga wzrokiem a za ocean, by si przekona, e chmura daje moliwo szybkiej adaptacji do zmieniajcych si diametralnie warunkw funkcjonowania. Azure zdobyo zaufanie 95 firm notowanych w ramach Fortune 500 i najwaniejszych firm z Polski, jak na przykad abka. Sie ta skorzystaa z Azure na samym pocztku pandemii i za jej pomoc przeksztacia model biznesowy, pozwalajc klientom zosta w domu podkrela z uznaniem Julia White.

W chmurze bezpieczniej

Kluczowa dla polskich uytkownikw rozwiza chmurowych jest strategiczna umowa Microsoft z Operatorem Chmury Krajowej. To wanie dziki niej mona zapewni szeroki dostp do rozwiza chmurowych we wszystkich branach i przedsibiorstwach w Polsce. Dotyczy to rwnie tych najbardziej podstawowych i wraliwych informacyjnie, a przez to skrupulatnie regulowanych prawnie, jak energetyka i zdrowie. Bardzo duo inwestujemy w bezpieczestwo i moemy si poszczyci wiksz liczb certyfikatw bezpieczestwa ni nasza konkurencja podkrela szefowa Microsoft Azure. I s to bardzo dobrze wydane pienidze, poniewa bezpieczestwo jest dla organizacji, bez wzgldu na ich wielko, jednym z podstawowych elementw funkcjonowania w przestrzeni cyfrowej. Rwnie w tym zakresie chmura ma swoje niepodwaalne atuty. Wspczesne zagroenia wystpujce w cyberprzestrzeni oznaczaj, e mae i rednie firmy, ktre na wasn rk chc rozwija systemy bezpieczestwa informatycznego, musz liczy si ze sporymi wydatkami. Dotyczy to zapewnienia ochrony fizycznej, odpowiedniego oprogramowania i pomocy specjalistw. W tym przypadku wietn alternatyw okazuje si chmura obliczeniowa, ktra najczciej oferuje duo wyszy poziom ochrony danych, w porwnaniu z systemami bezpieczestwa wprowadzanymi samodzielnie. Klient, ktry korzysta z tyche usug, ponosi jedynie niewielki koszt miesicznej subskrypcji, a bezpieczestwo otrzymuje w pakiecie uwaa Tomasz Dorf, odpowiedzialny za segment MP w polskim oddziale Microsoft.

Pstryk, oszczdnoci

Na rozwizania chmurowe stawiaj te najwiksze firmy z najbardziej podstawowych dla gospodarki bran, jak np. energetyka. Liberalizacja rynku powoduje, e dystrybucj energii moe zajmowa si dowolny podmiot, nawet ten nieposiadajcy infrastruktury energetycznej. W rezultacie o klienta trzeba nieustannie walczy, bo moe on bez duego trudu i maym nakadem czasu zmienia dystrybutorw energii. Aby wygra, trzeba nie tylko wiedzie o nim wicej, ale take zmieni podejcie do procesu sprzeday a do tego take s niezbdne wyrafinowane rozwizania cyfrowe.

Korzyci z cyfryzacji s osigane wzdu caego acucha wartoci w energetyce, poczwszy od poszukiwania z przez wydobycie, wytwarzanie energii, sieci dystrybucyjne po sprzeda. W kadym z tych elementw znalelibymy co najmniej po kilka obszarw, ktre konsumuj dobrodziejstwa nowoczesnych technologii. Moe to by wykorzystanie sztucznej inteligencji w poszukiwaniu z, ich modelowanie, analiza danych pochodzcych z infrastruktury w sektorze wytwarzania, ktra suy przewidywaniu i zapobieganiu potencjalnym awariom lub optymalizacji wykorzystania infrastruktury. Cyfryzacja pozwala te na budowanie lepszej wiedzy na temat klientw, ich segmentacj i profilowanie oraz na lepsz komunikacj z nimi podkrela Konrad Napieralski, Director of Industry Solutions, Power & Utilities, Microsoft CEE. Mielimy okazj realizowa ostatnio projekt z firm energetyczn Elektroprivreda Srbije, ktra bazujc na gromadzonych przez lata danych, czsto niezdigitalizowanych, bya w stanie, przy udziale nowych technologii, zoptymalizowa swj proces prognozowania. Obniya wskanik bdu w prognozowaniu do 1,7 proc. w skali roku. To automatycznie przeoyo si na korzyci biznesowe dodaje.

Klarowny widok na zdrowie

Chyba trudno o bardziej dowiadczony przez wydarzenia tego roku sektor ni zdrowie. Jestemy wiadkami jednego z najciekawszych okresw transformacji suby zdrowia. W tym procesie pojawia si wiele pyta. Jak zapewni najlepsz indywidualn opiek? Jak zarzdza ogromnymi ilociami danych medycznych w bezpieczny sposb? Jak umoliwi szybsze diagnozy, uzyskiwa trafniejsze wnioski? Pracownicy sektora zdrowia coraz czciej zwracaj si w stron technologii, ktra jest w stanie wspomc ich codzienne wysiki przekonuje Ruthy Kaidar, Director Health Industry Sector, CEE, Microsoft. Rozwizania cyfrowe s dostpne niemal natychmiast i na tyle elastyczne, e mona je profilowa w zalenoci od biecych potrzeb organizacji czy placwki ochrony zdrowia. W maju stworzylimy chmur dedykowan specjalnie dla sektora medycznego. To gotowe rozwizania dla jednostek opieki zdrowotnej, szpitali, ktre pozwalaj im bardzo szybko przej transformacj cyfrow dodaje Ruthy Kaidar, zapewniajc jednoczenie, e u podstaw oferowanych rozwiza le due wysiki powicone na zagwarantowanie bezpieczestwa danych. S one wyjtkowo wraliwe i, jak si okazuje, niedostatecznie chronione w ramach dotychczasowych systemw. Wedug bada Microsoft co roku w sektorze opieki zdrowotnej generowane s 4 mld gigabajtw danych. Ta liczba podwaja si co dwa lata. Firma podaje te, e rocznie wycieka z systemw zdrowia okoo 6,2 mld gigabajtw danych. Bezpieczestwo platformy to podstawa mwi zdecydowanie Ruthy Kaidar. Bez owocw transformacji cyfrowej nie mielibymy dostpu do usug zdrowotnych, z ktrych zaczlimy w ostatnich miesicach korzysta na masow skal.

Fundacja Wygrajmy Zdrowie, wsplnie z Microsoft, stworzyy koalicj na rzecz telemedycyny oraz rozwoju najlepszych praktyk i standardw bezpieczestwa w zakresie leczenia na odlego z wykorzystaniem nowych technologii. List intencyjny w tej sprawie zosta podpisany 24 wrzenia podczas konferencji Impact CEE 2020 w Warszawie. Okres pandemii udowodni, e telemedycyna moe by rozwizaniem bolczek suby zdrowia i ju dzisiaj realnie odcia lekarzy i zabezpiecza pacjentw, ktrzy oczekuj odpowiedniej diagnozy i opieki. Zaley nam, by zarwno lekarze, jak i pacjenci zaufali technologii. Bdzie to moliwe wwczas, gdy bd oni mieli poczucie cakowitego bezpieczestwa w pracy z cyfrowymi aplikacjami oraz przekonanie o ochronie prywatnoci, zarwno podczas internetowej konsultacji, jak i przy udostpnianiu dokumentacji medycznej mwi Tomasz Jaworski, dyrektor ds. sektora zdrowia w polskim oddziale Microsoft.

Brane zapisane w bitach

Procesy wdraania zaawansowanych technologii cyfrowych, ktre rozpoczy si na szerok skal kilka lat temu, przyspieszyy wyranie wraz z wyzwaniami tego roku. Dzisiaj kada organizacja nie tylko moe by technologiczna, ale powinna si jak najszybciej taka sta. Trudno o inn drog. To dziki danym i ich przetwarzaniu mona tworzy nowe oferty, lepiej dostosowa si do potrzeb i odpowiada na oczekiwania rynku. Trzeba te pamita, e na horyzoncie pojawiaj si ju wyrane sygnay kolejnej wielkiej zmiany.

To rozwizania kwantowe, nad ktrymi pracuj giganci technologiczni wskazuje Pawe Jakubik. Jednak bez odrobienia cyfrowej lekcji w chmurze teraz, nie bdziemy gotowi na zrobienie nastpnego kroku w stron moliwoci wyaniajcych si na horyzoncie.

Materia powsta we wsppracy z Microsoft

Football news:

Tebas about klasiko: the Game of the best teams in the world. The most important match of club football
Leeds forward Bamford scored a hat-trick. He has 6 goals in 6 Premier League games
Moyes on the spectators in the stadiums: People watch matches in cinemas, why can't they do it on the street?
Gerard Pique: Extending a contract and signing a burofax are two different things. I defended the Interests of the team
Thibaut Courtois: Messi and Ronaldo are some of the best players in history
Jack Wilshere: Everyone thinks I'm 30-31, not 28. I Feel like I can still do a lot
Pierre-Emerick Aubameyang: Africa deserves better, deserves justice