Poland

SLD walczy z Covid-19. Zakażeni już trzej posłowie

Tomasz Trela

Tomasz Trela

Fotorzepa/ Marian Zubrzycki

Testy wykaza³y zaka¿enie koronawirusem u przewodnicz¹cego SLD W³odzimierza Czarzastego oraz dwóch dwóch innych pos³ów tej partii - Tomasza Treli i Wies³awa Szczepañskiego. Portal Interia pisze, ¿e Covid-19 „sparali¿owa³ bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ szefostwa SLD”.

„"Niestety mam pozytywny wynik koronowirusowy” - napisa³ w poniedzia³ek na Twitterze wicemarsza³ek Sejmu. „Jestem na kwarantannie. Ucieka³em przed tym œwiñstwem prawie rok. Wynik dosta³em przed chwil¹. Trzymajcie siê” - doda³ W³odzimierz Czarzasty.

Dowiedz siê wiêcej: W³odzimierz Czarzasty zaka¿ony koronawirusem

We wtorek Interia poinformowa³a, ¿e poza Czarzastym, koronawirusa wykryto jeszcze u dwóch wa¿nych cz³onków partii - wiceprzewodnicz¹cego Tomasza Treli oraz pos³a Wies³awa Szczepañskiego.

Informacjê tê potwierdzi³ portalowi Dariusz Wieczorek, sekretarz klubu parlamentarnego Lewicy. - Od rana zajmujê siê sprawami organizacyjnymi. Trzeba zamkn¹æ warszawskie biuro, przeprowadziæ dezynfekcjê i rozdzieliæ za³ogê. Wprowadzamy stan podwy¿szonego bezpieczeñstwa - powiedzia³.

Do tego grona mo¿e do³¹czyæ tak¿e kolejna pos³anka Anna Maria ¯ukowska. By³a rzeczniczka Sojuszu przekaza³a, ¿e jest chora i we wtorek bêdzie testowana na koronawirusa. Nie bêdzie powo³ania rzecznika Nowej Lewicy w tym tygodniu, bo zgodnie z uchwa³¹ zarz¹du wykonanie tego zadania nale¿y do przewodnicz¹cego, a ten przez co najmniej 10 dni bêdzie w izolacji

Czytaj wiêcej na https://wydarzenia.interia.pl/autor/jakub-szczepanski/news-covid-19-sparalizowal-sld-wlodzimierz-czarzasty-tomasz-trela,nId,4996306#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Football news:

Agnelli on changing the format of the Champions League: I hope everything will be decided in the next couple of weeks
Thierry Henry: Do I want to lead Arsenal? Yes. Do I want to mow the lawn at the Emirates? Yes. I am a fan of the club, and this is all utopia
Jose Mourinho: Bale had psychological scars after a couple of seasons with constant injuries
Andrea Pirlo: Juventus have everything to pass Porto, but we will not underestimate it
Pep about the championship: City need 6-7 wins. The opponents need to win everything and wait for our failures
UEFA suspended the referee of the PSG - Istanbul match until the end of the season for inappropriate behavior. The UEFA Control, Ethics and Disciplinary Committee (CEDB) has decided to sanction the referees who worked at the Champions League match between PSG and Istanbul on December 8
The Liverpool management considers the question of Klopp's resignation absurd. He retains full support