Poland

Skromny start Amazona w Polsce. Allegro nie musi się bać?

Ekonomia

Bloomberg

Polski e-sklep giganta z USA w koñcu wystartowa³. Choæ przewaga Amazona w zapleczu logistycznym i ofercie nad Allegro jest ogromna, walka o klientów zapowiada siê na d³ug¹ i ciê¿k¹.

Serwis ruszy³ w nocy z poniedzia³ku na wtorek bez rozg³osu czy choæby komunikatu. Amazon póŸniej poda³, ¿e Polacy mog¹ wybieraæ spoœród ponad 100 mln produktów, dziesi¹tki tysiêcy pochodzi od polskich sprzedawców. Powy¿ej 100 z³ dostawa jest darmowa, dostêpne s¹ najpopularniejsze w Polsce metody p³atnoœci. Dostêpne s¹ tak¿e flagowe produkty Amazona, jak czytnik Kindle czy g³oœnik Echo z asystentk¹ g³osow¹ Alexa.

Czytaj tak¿e: Amazon uderzy w Allegro. Ale najbardziej ucierpi kto inny

Skromny debiut

Na razie firma nie podaje, czy ewentualnie i kiedy wprowadzi dla Polaków choæby abonament Prime, w ramach którego mo¿na korzystaæ z dodatkowych ofert czy ekspresowej dostawy. – Doœwiadczenie z innych rynków pokazuje, ¿e Amazon stara siê walczyæ o wzglêdy klienta bardziej jakoœci¹ ni¿ nisk¹ cen¹. Polski rynek zaœ, tak¿e e-commerce, to rynek o du¿ej wra¿liwoœci cenowej klientów – mówi Marcin Kuœmierz, prezes platformy Shoper.

– Sprzedaj¹cy bêd¹ musieli nauczyæ siê z Amazonem pracowaæ – zaakceptowaæ jego warunki sprzeda¿y zwi¹zane z obs³ug¹ klienta, reklamacji, p³atnoœci itd. Bêd¹ musieli rozwijaæ szybciej swoj¹ ofertê, byæ bardziej konkurencyjnymi – dodaje.

Wejœcie Amazona to powa¿ne wyzwanie dla dominuj¹cego w Polsce Allegro (oko³o 30 proc. rynku e-handlu). Sama zapowiedŸ takiego kroku pod koniec stycznia oznacza³a kilkuprocentowy spadek kursu, w którym od tego czasu raczej dominuje trend spadkowy. Pod koniec grudnia cena akcji wynosi³a ok. 85 z³, a spad³a do ok. 63 z³ w poniedzia³ek. We wtorek notowania ros³y, przejœciowo nawet do ponad 66 z³, gdy¿ spodziewano siê mocniejszego wejœcia rywala.

– Amazon to z pewnoœci¹ najwiêkszy konkurent dla Allegro. Mo¿na jednak zak³adaæ, ¿e Polacy pozostan¹ wierni tej platformie, choæ zapewne bezpoœrednia walka rozegra siê na polu cenowym i przy wykorzystaniu przewag logistycznych. Te zaœ finalnie prze³o¿¹ siê na koszt i czas dostawy zakupionych produktów – mówi Arkadiusz Piechocki, partner zarz¹dzaj¹cy SpeedUp Group i cz³onek zarz¹du eCommerce Connections.

Wed³ug wielu ekspertów na razie debiut amerykañskiego giganta wypad³ raczej skromnie. Mimo to polska platforma nie skomentowa³a, czy szykuje odpowiedŸ na wejœcie nowego konkurenta na rynek.

Co teraz zrobi Allegro?

– Na tym etapie jest ma³a baza sprzedaj¹cych, co daje skromn¹ ofertê. Nie porównujê do Allegro, gdy¿ ciê¿ko porównaæ gracza, który dopiero startuje, z graczem obecnym od dekad – mówi Tomasz Soko³owski, analityk BM Santander. – Przed Amazonem d³uga i ciê¿ka praca, ale firma jest tego œwiadoma. Klienci mog¹ siê zraziæ do Amazona, jak to mia³o miejsce w przypadku eBaya, ale to nie jest przes¹dzone. Na pewno Amazon zdobêdzie jak¹œ czêœæ rynku, ale to kwestia lat, nie miesiêcy.

Przewag amerykañskiego koncernu nie brakuje. Z jednej strony to ca³e œrodowisko wokó³ Kindle czy Echo, co napêdza sprzeda¿ innych produktów. Nie mo¿na zapominaæ jednak o ogromnym zapleczu – Amazon w tym roku otwiera w Polsce 11 centrum logistyczne, sprzedawcy mog¹ przekazaæ do nich towar, a to platforma zajmuje siê pakowaniem, wysy³k¹ czy zwrotami. Model dzia³a ju¿ na ca³ym œwiecie, Allegro zaœ dopiero buduje pierwszy magazyn i planuje wprowadziæ podobne rozwi¹zanie.

– Amazon postara siê wykorzystaæ wszystkie s³aboœci swojego rywala, by w ten sposób przekonywaæ do siebie tak sprzedawców, jak i klientów – mówi Katarzyna Iwanich, prezes Insightland z grupy Hexe Capital. – Polska to du¿y rynek, na którym jest miejsce dla obu firm. Jeœli Amazonowi uda siê przekonaæ do siebie czêœæ e-konsumentów i e-sprzedawców, mo¿emy mieæ przez lata dobrze dzia³aj¹cy duopol, korzystny dla wszystkich stron.

– Ka¿dy podmiot wchodz¹cy do polskiego e-commerce z zamiarem osi¹gniêcia sukcesu musi zapewniæ jak najwy¿sz¹ jakoœæ na ka¿dym z powy¿szych etapów: od prezentacji oferty po p³atnoœæ, na dostawie koñcz¹c. Na polskim rynku e-handlu, który szybko przestaje byæ tylko naœladowc¹ zachodnich trendów, a przeobra¿a siê w dojrza³¹ bran¿ê, nie ma ju¿ miejsca na pomy³ki i potkniêcia – mówi Piotr Dêbek, product manager w PayPo, dostawcy p³atnoœci odroczonych dla e-sprzedawców.

Opinia dla „rz"

Alex Ootes, wiceprezes ds. rozwoju w UE, Amazon

Mamy du¿e plany zwi¹zane z polskim rynkiem, kolejne informacje bêdziemy og³aszaæ stopniowo. W dzieñ debiutu na ¿adnym rynku nie informowaliœmy o kolejnych etapach. Informacje o kampanii czy programie Prime pojawi¹ siê w swoim czasie. To pocz¹tek przygody na polskim rynku, jesteœmy pozytywnie zaskoczeni skal¹ zainteresowania klientów ju¿ w kilka godzin po uruchomieniu serwisu. Oferujemy ponad 100 mln produktów, z czego dziesi¹tki tysiêcy pochodz¹ od polskich sprzedawców. To pocz¹tek pozyskiwania kolejnych, mamy w Europie ponad 150 tys. sprzedawców.

Pandemia nakrêca e-zakupy

12 mld dol. wynios³y wydatki internetowe tylko na piêæ g³ównych kategorii produktów – wynika z danych zebranych przez Statista.com. To 2,3 mld dol. wiêcej ni¿ w 2019 r., co oznacza skok o niemal 25 proc. Ogó³em polski rynek e-commerce to w przewadze MŒP, a jego wartoœæ szacowana jest na 100 mld z³ – podaje Izba Gospodarki Elektronicznej. Choæ wydaje siê, ¿e tak ogromny wzrost jest nie do powtórzenia, to wiele wskazuje, i¿ wiele sektorów w 2021 r. mo¿e rosn¹æ w podobnym tempie. Przyk³ad to najwiêksza kategoria w polskim online, czyli moda. W 2020 r. Polacy zwiêkszyli swoje wydatki na ubrania przez internet o ponad 1,1 mld dol., do 5,7 mld dol., ale prognoza na 2021 r. mówi o wzroœcie ponownie o niemal 1 mld dol. Ogólne wydatki internetowe ju¿ o ponad 20 proc. nie wzrosn¹, ale wci¹¿ to ma byæ dwucyfrowe tempo.

Football news:

Perez on Super League: If we agree with UEFA, we will start in August. We can't wait a year
Cassano on the Super League: We need to kick Juventus, Milan and Inter out of Serie A. Let them play in their own league, let's see
Primitive gradients, letters with a stroke and a stop sign-this is how the design of the Super League looks
Perez on Ceferin's words about Agnelli: This is unacceptable. We do not want to see a president who insults others
Dani Alves: We will not allow the rich to deprive the little ones of the opportunity to dream big! Football changes people's lives
David Beckham: Football should exist for everyone, without fans it is nothing. We need tournaments based on sporting achievements
Florentino Perez: Ronaldo won't be coming back to Real Madrid, it doesn't make sense. I'm not saying that Ramos will leave, but we are in a very bad financial situation