Poland

Skradziono szczepionki na COVID dla 18 osób

Fiolka ze szczepionk¹ Pfizera

AFP

Trzy fiolki ze szczepionkami na COVID pozwalaj¹ce wyszczepiæ 15 osób skradziono z Niepublicznego Zak³adu Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej w I³owo-Osadzie ko³o Dzia³dowa (woj. warmiñsko-mazurskie) - poda³ nieoficjalnie RMF FM.

Szczepionki skradziono w nocy z 26 na 27 stycznia - podaje RMF FM.

Skradzione szczepionki by³y zaplanowane do podania - a wiêc szczepienia w placówce bêd¹ musia³y zostaæ prze³o¿one na inny termin.

Z przychodni, oprócz szczepionek na COVID-19, nie zginê³o nic innego.

Policja przyjê³a ju¿ zawiadomienie w tej sprawie. W I³owo-Osadzie funkcjonuje jeden punkt szczepieñ.

Szczepienia w Polsce rozpoczê³y siê 27 grudnia. Od 25 stycznia trwaj¹ szczepienia seniorów w wieku 70 i wiêcej lat (wczeœniej szczepieni byli pracownicy ochrony zdrowia).

Obecnie nie ma ju¿ wolnych terminów na szczepienia (jak dot¹d nie rejestruje siê chêtnych na terminy po 31 marca).

Do 31 marca zaszczepionych ma byæ ok. 3,1 mln osób.

Football news:

Sociedad coach on the draw with Real Madrid: If we had scored 2-0, everything would have been different. Fair result
Only Raul and Casillas were younger than Vinicius when they played their 100th match for Real Madrid
Zidane on the draw with Sociedad: We lost two points. We had obvious moments in the first half
Wolverhampton defender Kilman is ready to play for the Ukrainian national team. Earlier it was reported that he can choose Russia
Pochettino on the new remontade with Barca: In football, even the unthinkable is possible, but we are positive
Real Madrid snapped a 5-game winning streak with a draw with Sociedad
Neymar is likely to miss the Barcelona game. PSG don't want to take any chances