Poland

Skradziono psy Lady Gagi. 500 tys. dolarów nagrody

Lady Gaga

Instagram

Dwa francuskie buldogi nale¿¹ce do Lady Gagi zosta³ skradzione, a mê¿czyzna, którego piosenkarka zatrudnia do wyprowadzania zwierz¹t na spacery zosta³ postrzelony - informuje AP. Piosenkarka oferuje 500 tys. dolarów nagrody za pomoc w odzyskaniu zwierz¹t.

Do napaœci na mê¿czyznê, który wyprowadza psy Lady Gagi, dosz³o w œrodê wieczorem. Stan postrzelonego mê¿czyzny jest stabilny, jego ¿yciu nic nie zagra¿a.

Mê¿czyzna wyprowadza³ na spacer trzy psy nale¿¹ce do piosenkarki, gdy dosz³o do napaœci. Jedno zwierzê zdo³a³o uciec, dwa buldogi francuskie zosta³y uprowadzone.

Policja nie wie jeszcze czy z³odzieje wiedzieli, ¿e kradn¹ psy nale¿¹ce do piosenkarki. Ceny rasowych buldogów francuskich osi¹gaj¹ poziom nawet 10 tysiêcy dolarów.

Lady Gaga oferuje nagrodê (500 tys. dolarów) za pomoc w odzyskaniu psów - Koji i Gustava - i zapewnia, ¿e "nie bêdzie zadawa³a ¿adnych pytañ".

Lady Gaga przebywa obecnie w Rzymie, gdzie bierze udzia³ w zdjêciach do filmu.

Sprawcy napaœci podjechali do mê¿czyzny wyprowadzaj¹cego psy piosenkarki samochodem i - gro¿¹c mu broni¹ - kazali oddaæ zwierzêta. Mê¿czyzna wda³ siê z nimi w przepychankê, w czasie której zosta³ postrzelony.

Football news:

Bastian Schweinsteiger: Super League will destroy national championships
Torino President on Super League: Marotta and Agnelli should be ashamed. It's something from Judas. Treachery
Jurgen Klopp: I like that West Ham can play in the Champions League. I don't want it, but I like that they have a chance
Leeds fans booed the Liverpool bus at the entrance to the stadium
Klopp on Super League: My opinion hasn't changed. The coach opposed its creation
Leeds players came out for a warm-up before Liverpool in T-shirts with the logo Champions League and the words Achieve it
Neville on Arsenal and Tottenham in Super League: I'd rather watch the San Marino champions. Ridicule