Poland

Skoki w Zakopanem. Yukiya Sato mistrzem piątku

Sporty zimowe

Yukiya Sato

Yukiya Sato

AFP

Yukiya Sato, rekordzista Wielkiej Krokwi, skaka³ najlepiej podczas treningów i w kwalifikacjach. Andrzej Stêka³a by³ trzeci, Piotr ¯y³a zosta³ zdyskwalifikowany

Trudno siê przyzwyczaiæ do cichej Wielkiej Krokwi, ale skoczkowie to profesjonaliœci, nawet bez muzyki trybun robi¹ swoje. Zdecydowanie najlepszym z nich by³ w pi¹tek wieczorem Yukiya Sato – do swego rekordu (147 m) wprawdzie siê nie zbli¿y³, ale 133 m w dobrym stylu przy doœæ mocnym wietrze w plecy wystarczy³o, by odebraæ czek na 3000 franków szwajcarskich i byæ optymist¹ przed niedzielnym konkursem.

Polacy, w liczbie siedmiu (trener Michal Doležal zrezygnowa³ z udzia³u dodatkowej grupy krajowej w PŒ, wys³a³ j¹ na zawody Pucharu Kontynentalnego) skakali w miarê solidnie – przesadnie nie szaleli, ale normê dla najlepszych, czyli miejsce w pierwszej dziesi¹tce, zdoby³o w kwalifikacjach dwóch – Dawid Kubacki (7.) i Andrzej Stêka³a (3.). Klemens Murañka by³ blisko – 11. Pozosta³a czwórka mia³a nieco wiêksze k³opoty z wiatrem i technik¹ (tak¿e trochê przygaszony Kamil Stoch), ale tak¿e zapewni³a sobie awans.

Wkrotce przysz³a wiadomoœæ, ¿e kombinezon Piotr ¯y³y nie spe³nia regulaminowych norm, wiêc jednego Polaka w niedzielê zabraknie. Wiatr w plecy, mo¿e tak¿e profil skoczni przeszkodzi³y te¿ powa¿nie liderowi PŒ Halvorowi Egnerowi Granerudowi. Norweg ledwie skoczy³ 117 m, chwilê nie mia³ pewnoœci, ¿e skoczy tak¿e w niedzielê. Zaj¹³ 43. miejsce, wiêc siê uda³o.

W zakopiañskich kwalifikacjach wystartowa³o 56 skoczków. Znacz¹cych absencji, poza przemêczonym i obola³ym Austriakiem Stefanem Kraftem, niedysponowanym od dawna Szwajcarem Simonem Ammannem i ca³¹ ekip¹ Rosjan nie ma. Do akcji w PŒ wrócili Austriacy Gregor Schlierenzauer (piêæ zwyciêstw na Wielkiej Krokwi) i Jan Hoerl. Po raz pierwszy tej zimy, po wyleczeniu zerwanych wiêzade³, wystartowa³ w cyklu Norweg Thomas Aasen Markeng, nie tak dawno mistrz œwiata juniorów.

W pi¹tek trenowa³o 57 zawodników, tym dodatkowym by³ W³och Francesco Cecon, który nie ma prawa startu w Pucharze Œwiata, lecz trochê obok zasad zosta³ zg³oszony do rywalizacji dru¿ynowej. Konkurs indywidualny zacznie siê w niedzielê o 16:00. W sobotê o 16.15 zaplanowano drugi w sezonie konkurs dru¿yn, jeœli wszystko dobrze pójdzie, to z udzia³em 9 ekip. Polacy pojawi¹ siê w przewidywalnym sk³adzie, trochê inna od spodziewanej jest jednak kolejnoœæ prób: ¯y³a, Stoch, Stêka³a i Kubacki.

Transmisje w TVP 1, TVP Sport i Eurosporcie 1.

Kwalifikacje w Zakopanem:

1. Y. Sato (Japonia) 139,8 (133);
2. M. Eisenbichler (Niemcy) 137,0 (132);
3. A. Stêka³a (Polska) 135,8 (130);
4. D. Huber (Austria) 134,4 (132);
5. A. Aalto (Finlandia) 133,0 (137);
6. C. Prevc (S³owenia) 132,2 (137);
7. D. Kubacki (Polska) 130,5 (130,5);
8. N. Kytosaho (Finlandia) 130,1 (135,5) i T. Bartol (S³owenia) 130,1 (133);
10. K. Sato (Japonia) 129,7 (133);
11. K. Murañka
128,5 (134,5);
...
19. K. Stoch 120,6 (123,5);
23. P. W¹sek
118,1 (127);
29. J. Wolny
(wszyscy Polska) 115,4 (126);
...
43. H. E. Granerud (Norwegia) 103,3 (117).

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7