Poland

Sklepy zamiast warsztatów. Norauto przejęte przez Media Expert

MOTO Tu i teraz

btr

Spó³ka Terg S.A. bêd¹ca w³aœcicielem sieci Media Expert, przejmuje serwisy i sklepy Norauto. Jak na razie nie s¹ znane szczegó³y tej transakcji. Wiadomo natomiast, ¿e UOKiK wyda³ zgodê na to przedsiêwziêcie.

22 grudnia 2020 roku, spó³ka Terg S.A. z siedzib¹ w Z³otowie, z³o¿y³a wniosek do Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejêcia kontroli nad Porea i nabycia czêœci mienia Norauto Polska. „Zg³oszenie dotyczy zamiaru przejêcia kontroli przez TERG S.A. („Zg³aszaj¹cy”) nad Porea sp. z o.o. oraz nabyciu czêœci mienia Norauto Polska sp. z o.o. w rozumieniu art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz 2 oraz ust. 2 pkt 2 oraz 4 w zwi¹zku z art. 94 ust. 2 pkt 2 oraz 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r.” – poda³ UOKiK w komunikacie.

Na stronie Urzêdu mo¿na przeczytaæ, ¿e grupa kapita³owa, do której nale¿y zg³aszaj¹cy, dzia³a g³ównie na szczeblu detalicznej sprzeda¿y AGD, RTV oraz IT. Prowadzi równie¿ ograniczon¹ sprzeda¿ hurtow¹ tych produktów. Obiekty zainteresowania Porea i Norauto zajmuj¹ siê odpowiednio: zakupem, sprzeda¿¹ i zagospodarowaniem nieruchomoœci (Porea) oraz sprzeda¿¹ opon, samochodowych czêœci zamiennych i akcesoriów, jak te¿ œwiadczy us³ugi naprawy i serwisu pojazdów (Norauto).

fot. Norauto

Portal Warszawa w Pigu³ce (warszawawpigulce.pl) poda³, ¿e UOKiK wyda³ pozytywn¹ decyzjê w tej sprawie. „Oznacza to, ¿e w by³ych serwisach samochodowych i sklepach zostan¹ otwarte ju¿ wkrótce sklepy Media Expert. £¹cznie ma ich byæ oko³o 21 na terenie ca³ej Polski” – napisano na portalu. Potwierdza to równie¿ portal money.pl, powo³uj¹cy siê na informacje portalu euribuildcee.com. na którym zapisano, ¿e w przejêtych budynkach powstaæ maj¹ sklepy z szyldem Media Expert. Spó³ka Terg S.A. staje siê zatem w³aœcicielem zarówno sieci sklepów, jak te¿ serwisów samochodowych. Rzecznik Media Expert Micha³ Mystkowski powiedzia³ dla money.pl, ¿e spó³ka wykupi³a w sumie 26 obiektów w ca³ym kraju.

Football news:

Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR