Poland

Skarga Ziobry na dwa nakazy zapłaty w tej samej sprawie

Prokurator Generalny skierowa³ do S¹du Najwy¿szego skargê nadzwyczajn¹ od prawomocnego nakazu zap³aty, który zosta³ wydany pomimo istniej¹cego ju¿ w obrocie prawnym nakazu zap³aty wydanego w tej samej sprawie.

Sprawa mia³a swój pocz¹tek w 1997 roku, kiedy pozwany zawar³ umowê kredytu odnawialnego na kwotê 4,5 tysi¹ca z³otych. Z uwagi na brak terminowej sp³aty kredytu mê¿czyzna zawar³ z bankiem ugodê.

Z uwagi na to, ¿e pozwany nie wywi¹za³ siê ze swoich obowi¹zków wobec banku, bank wypowiedzia³ mu umowê ugody i zobowi¹za³ do uregulowania kwoty zobowi¹zania wraz z odsetkami. W 2006 roku S¹d Rejonowy w Mr¹gowie wyda³ nakaz zap³aty zgodnie z wnioskiem banku.

W 2010 roku pe³nomocnik jednego z funduszy inwestycyjnych wniós³ do S¹du Rejonowego w Mr¹gowie pozew o zas¹dzenie nakazem zap³aty w postêpowaniu upominawczym kwoty 9 850,07 z³otych, obejmuj¹cej nale¿noœæ g³ówn¹ w wysokoœci 3 427,59 z³otych oraz odsetki. Pozew zosta³ skierowany wobec tej samej osoby, z któr¹ wczeœniej procesowa³ siê bank. Fundusz wskaza³, ¿e bank dokona³ przelewu wierzytelnoœci przys³uguj¹cej mu od mê¿czyzny, wynikaj¹cej z zawartej z nim umowy kredytu odnawialnego z 1997 roku.

S¹d Rejonowy w Mr¹gowie wyda³ nakaz zap³aty w postêpowaniu upominawczym zgodnie z wnioskiem funduszu. Odpis nakazu z pouczeniem o mo¿liwoœci z³o¿enia sprzeciwu odebra³a ¿ona pozwanego. Sprzeciw nie zosta³ z³o¿ony. Orzeczenie sta³o siê prawomocne.

24 stycznia 2013 roku wp³yn¹³ do s¹du wniosek pozwanego o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zap³aty, który zosta³ odrzucony przez s¹d z powodu nie wskazania przyczyny opóŸnienia oraz braku uprawdopodobnienia mo¿liwoœci z³o¿enia sprzeciwu w przewidzianym terminie.

Kolejny wniosek w tym przedmiocie mê¿czyzna z³o¿y³ 30 sierpnia 2013 roku wskazuj¹c, i¿ w tamtym czasie nie mieszka³ pod adresem dorêczenia, a nakaz odebra³a jego ¿ona, która mu go nie przekaza³a. Równie¿ ten wniosek zosta³ odrzucony przez s¹d.

Prokurator Generalny wniós³ o uchylenie nakazu zap³aty wydanego przez S¹d Rejonowy w Mr¹gowie 31 sierpnia 2010 roku i umorzenie postêpowania.

Jak podniesiono w skardze, zaskar¿one orzeczenie doprowadzi³o do ra¿¹cego naruszenia prawa procesowego poprzez uchybienie powadze rzeczy os¹dzonej oraz zasadzie zwi¹zania s¹dów prawomocnym orzeczeniem. Pomimo, i¿ w sprawie zachodzi³a to¿samoœæ stron i przedmiotu rozstrzygniêcia, dosz³o do wydania ponownego nakazu zap³aty i na inn¹ kwotê. S¹d zaniecha³ uwzglêdnienia z urzêdu istnienia powagi rzeczy os¹dzonej jako okolicznoœci uzasadniaj¹cej odrzucenie pozwu wtórnego.

Zdaniem PG, obrazê przepisów procedury cywilnej, jakiej dopuœci³ siê s¹d, cechuje ra¿¹cy charakter, bowiem brak jest mo¿liwoœci zaakceptowania, w œwietle wymagañ praworz¹dnoœci, orzeczenia naruszaj¹cego jedn¹ z podstawowych zasad tego procesu w postaci res iudicata, bêd¹c¹ wyrazem bezpieczeñstwa prawnego. Nakaz zap³aty wydany w tej sprawie jeszcze przed cesj¹ wierzytelnoœci, po jej dokonaniu przez bank na rzecz funduszu, ma cechê prawomocnoœci i moc wi¹¿¹c¹ wobec funduszu.

Football news:

A representative of Laporte's headquarters: We have not communicated with Arteta. Koeman's work deserves praise
Investing in solar energy, healthy food, and Weddings: A guide to Levandowski's immense business empire
Paul Scholes: Tiago doesn't look like a player fit for Klopp. He would be more suitable for Manchester United
Salah may be called up to the Egyptian national team to participate in the Olympics
Fosu-Mensah tore up the crosses and was out for a few months. Manchester United sold him to Bayer Leverkusen in January
Antonio Cassano: Does Conte understand that he is not Guardiola? Inter were just ridiculous in the Champions League
Juve will win again if Ronaldo is not in the starting line-up. They need a quality centre-forward, they don't grow as a team. Ventola about Cristiano