Poland

Skanska sprzedaje biurowiec za 70 mln euro

materia³y prasowe

Drugi budynek warszawskiego kompleksu biurowego Spark spó³ka biurowa Skanska sprzeda³a spó³ce Stena Fastigheter AB.

Nabywca, nale¿¹cy do Grupy Stena, jest jednym z najwiêkszych szwedzkich funduszy na rynku nieruchomoœci. Transakcja w Warszawie to jego pierwszy zakup w Europie Œrodkowo-Wschodniej.

Ca³kowita powierzchnia najmu w sprzedanym budynku to ok. 19 tys. mkw. S¹ 144 podziemne miejsca parkingowe.

Swoje biura maj¹ tam miêdzynarodowi i krajowi najemcy, m.in. UPC Polska, PCF Group, PKO Faktoring i INC Research (Syneos).

– W tych niepewnych czasach zaufanie i partnerstwo stanowi¹ cenny kapita³. Bardzo nas cieszy, ¿e Stena wchodzi na rynek Europy Œrodkowo-Wschodniej, zawieraj¹c transakcjê z tak d³ugoletnim partnerem jak Skanska – podkreœla Arkadiusz Rudzki, wiceprezes ds. wynajmu i sprzeda¿y w spó³ce biurowej Skanska w Europie Œrodkowo-Wschodniej. – Naszym niezmiennym celem jest dostarczanie bezpiecznych, ponadczasowych, zdrowych, zrównowa¿onych i innowacyjnych miejsc pracy. Taki te¿ jest kompleks biurowy Spark. To ju¿ drugi biurowiec w Warszawie, który sprzedaliœmy w tym roku. Pierwszym by³ Generation Park Z sprzedany w marcu spó³ce Deka Immobilien. Druga po³owa roku pokaza³a o¿ywienie na rynku i wzrost zainteresowania najlepszymi projektami biurowymi. Uwa¿am, ¿e jakoœæ i bezpieczeñstwo s¹ teraz najwa¿niejsze z punktu widzenia najemców i inwestorów – podkreœla.

– Transakcja, której przedmiotem jest biurowiec Spark B, budynek innowacyjny i zrównowa¿ony, po³o¿ony w najszybciej rozwijaj¹cej siê dzielnicy biznesowej i biurowej Warszawy, ma dla nas szczególne znaczenie. Od d³u¿szego czasu poszukiwaliœmy okazji, aby wejœæ na polski, a przy tym tak¿e na warszawski rynek nieruchomoœci. Spark B pasuje w tym przypadku idealnie, jako nowoczesny, ponadczasowy, certyfikowany w LEED Platinum oraz zbudowany zgodnie ze standardami WELL Gold biurowiec – mówi cytowana w komunikacie Cecilia Fasth, prezes spó³ki Stena Fastigheter AB.

Spark to kompleks biurowy na warszawskiej Woli, najdynamiczniej rozwijaj¹cej siê dzielnicy biznesowej w Warszawie. Skanska wprowadzi³a kilka zasad i dostosowa³a biura w Europie Œrodkowej i Wschodniej do dzisiejszych wymogów. - W ramach koncepcji „Care for Life" wprowadziliœmy konsultacje dotycz¹ce planowania przestrzeni w celu zapewnienia odpowiedniego fizycznego dystansu, rozwi¹zania bezdotykowe oparte na aplikacji Connected by Skanska, jak równie¿ plany sanityzacji i dezynfekcji czy zarz¹dzanie jakoœci¹ powietrza w biurze – mówi¹ przedstawiciele spó³ki. - Wiele z tych rozwi¹zañ znalaz³o siê w drugim budynku kompleksu biurowego Spark. To np. wirtualna recepcja umo¿liwiaj¹ca dostêp do budynku za pomoc¹ kodów QR odczytywanych przez telefon. Wdro¿yliœmy te¿ inne rozwi¹zania, takie jak sta³y dop³yw œwie¿ego powietrza czy wysokiej jakoœci filtry powietrza.

- Drugi budynek kompleksu biurowego Spark jest jednym z dziewiêciu biurowców Skanska w Europie Œrodkowo-Wschodniej, które ubiegaj¹ siê o certyfikat WELL Health-Safety Rating, przyznawan¹ przez International WELL Building Institute (IWBI). - To potwierdzony i zweryfikowany przez zewnêtrznych ekspertów system oceny dla wszystkich nowych oraz istniej¹cych typów budynków i obiektów. Koncentruje siê na aspektach zwi¹zanych z u¿ytkowaniem, protoko³ach utrzymania, zaanga¿owaniu u¿ytkowników i obs³ugi oraz planach awaryjnych – t³umacz¹ przedstawiciele dewelopera. - Zosta³ tak zaprojektowany, aby umo¿liwiæ w³aœcicielom i zarz¹dcom podjêcie niezbêdnych kroków w celu priorytetowego traktowania zdrowia i bezpieczeñstwa najemców, goœci oraz obs³ugi. Budynek drugiej fazy kompleksu biurowego Spark bêdzie jedn¹ z pierwszych nieruchomoœci Skanska, które otrzymaj¹ certyfikat w najbli¿szych miesi¹cach.

Nieruchomoœæ jest po³o¿ona przy jednej z najwa¿niejszych zachodnich arterii komunikacyjnych miasta, obs³ugiwanej przez dziesiêæ linii tramwajowych i liczne linie autobusowe. Drugi budynek kompleksu biurowego Spark znajduje siê w odleg³oœci ok. oœmiu minut spacerem od dwóch stacji drugiej linii metra („Rondo Daszyñskiego" i „P³ocka").

Ca³y kompleks Spark zosta³ zaprojektowany zgodnie z wymogami certyfikacji LEED i WELL. Pierwszy budynek by³ pierwszym biurowcem w Europie Œrodkowo-Wschodniej, który otrzyma³ certyfikat WELL Core & Shell. Drugi budynek kompleksu równie¿ jest przygotowany do takiej certyfikacji WELL. Otrzyma³ ju¿ certyfikaty LEED Platinum oraz „Obiekt bez barier".

Football news:

Klopp on 0:1 with Burnley: If we won, playing poorly, everyone would say: They have a result again. It wouldn't have helped us
Ramos is the most productive defender in the period from 2011 to 2020. He has 89 goals (IFFHS)
Frank Lampard: Chelsea have lost some ground. Our character remained the same, he won us matches
Ko view in the Frame: 2 employees of the club fell ill. Medical examination of El Shaarawy postponed
Klopp on Salah's future: I don't think it will ruin the season. Normal thing for the world of football
Solskjaer on van de Beek: I would Not say that he is happy. In his position, there are players who are really good
Lester is Interested in Edouard. Rogers worked with the forward seltice