Poland

Skandal wokół „Cyberpunka”. Bohaterką partnerka Elona Muska

Shutterstock, Sky Cinema

Za Oceanem coraz g³oœniej wokó³ premiery najnowszej gry od CD Projekt. Ale tym razem nie chodzi wcale o sam tytu³, ale kontrowersyjny sposób, w jaki premierê polskiego tytu³u promuje znana kanadyjska wokalistka – Grimes.

Ta partnerka Elona Muska i matka jego dziecka o dziwacznym imieniu X A A-12 (finalnie stan Kalifornia nakaza³ Muskowi zmieniæ imiê potomka), opublikowa³a swoje roznegli¿owane zdjêcie. Widaæ na nim Grimes (naprawdê nazywa siê Claire Boucher) oraz jej przyjació³kê – brytyjsk¹ modelkê, pokerzystkê i prezenterkê TV – Liv Boeree. Obie kobiety stoj¹ roznegli¿owane przed lustrem w ³azience.

Fotografiê tê Grimes opublikowa³a na Instagramie, uprzednio zas³aniaj¹c intymne czêœci cia³a cyfrowymi serduszkami, aby nie zostaæ zablokowan¹ przez aplikacjê. Zdjêcie podpisa³a s³owami: „Kto jest podekscytowany @cyberpunkgame !!!! 10 grudnia!!!”. Taka zapowiedŸ premiery „Cyberpunk 2077” szybko rozla³a siê po sieci, budz¹c mini skandal obyczajowy.

Partnerka Muska nie przez przypadek promuje polsk¹ grê. Grimes jest bowiem odtwórczyni¹ jednej z bohaterek produkcji CD Projekt – wciela siê w postaæ LizzyWizzy, piosenkarki-cyborga. „Gram cyborga, gwiazdê popu” – napisa³a na Instagramie, ewidentnie bêd¹c dumna z bycia czêœci¹ przysz³ego hitu warszawskiego game developera.

Ale i sam Elon Musk zalicza siê do fanów „Cyberpunka”. W ub. r. za³o¿yciel SpaceX i Tesli, przy okazji premiery jego najnowszego pojazdu – cybertruck, korespondowa³ na Twitterze z CD Projekt. Napisa³ do autorów „Cyberpunk 2077”: „Do zobaczenia w 2077”. Z kolei kilka tygodni temu miliarder zamieœci³ posta, w którym nawi¹za³ do przesuniêtej premiery „Cyberpunka”: „Mam tylko nadziejê, ¿e ta gra nie zmieni siê w nudn¹ ze strachu przed jej anulowaniem”.

Grimes to nie jedyna gwiazda, która wyst¹pi w polskiej grze. Wygl¹du i g³osy Rockerboyowi (jedna z postaci w grze) u¿yczy³ kanadyjski aktor Keanu Reeves. Roznegli¿owane zdjêcie piosenkarki to tak¿e nie jedyna kontrowersja. Niedawno warszawska spó³ka opublikowa³a screeny z gry. Na jednym z nich widaæ zawieszony plakat prezentuj¹cy kobietê, reklamuj¹c¹ jakiœ napój. Na pierwszy rzut oka nie ma w nim nic szokuj¹cego, ale dociekliwi internauci szybko spostrzegli, ¿e owa kobieta to osoba transp³ciowa. Wybuch³ drobny skandal, pad³y nawet oskar¿enia o transfobiê (a raczej ¿artowanie z osób LGBT+), a przedstawiciele studia musieli siê t³umaczyæ.

W ka¿dym razie temperatura wokó³ najbardziej oczekiwanej gry tego roku roœnie z dnia na dzieñ. Premiera ju¿ 10 grudnia.

Football news:

Gerrard on Lampard's resignation: Chelsea have a history in this matter, so no surprises
Golovin about the nickname Tsar: Nothing more than a joke. This is necessary for the media and fans, but I am a football player
David De Gea: I try to be a leader for Manchester United. I have the experience of winning big titles here
It feels like we've been working together for 10 years! Chelsea stars say goodbye to Lampard
Bayern Munich have signed former Basel striker Oberlen
Tuchel will sign a contract with Chelsea for 1.5 years (David Ornstein)
Barcelona still owes Liverpool about 29 million euros for the transfer of Coutinho