Poland

Skąd brytyjscy farmerzy wezmą pracowników sezonowych

Kampania zachêcania Brytyjczyków do pracy na roli nie przynios³a sukcesu.

Zwi¹zek rolników NFU (National Farmers Union) ujawni³, ¿e zaledwie 11 procent robotników sezonowych w 2020 by³o obywatelami Zjednoczonego Królestwa. Wielka kampania Pick for Britain, maj¹ca zachêciæ Brytyjczyków do pracy sezonowej w rolnictwie nie przynios³a wiêc sukcesu. W zwi¹zku z tym NFU chce od rz¹du zapewnienia, ¿e w przysz³ym roku, pomimo zakoñczenia okresu przejœciowego Brexitu, robotnicy sezonowi z zagranicy bêd¹ mogli pracowaæ na brytyjskich polach.

Z przekazanych BBC przez NFU danych Horticulture Seasonal Worker Survey, badania, w którym ankietowano farmerów zatrudniaj¹cych ponad 30 tys. ludzi, wynika, ¿e o ile reakcja Brytyjczyków na kampaniê Pick for Britain by³a obiecuj¹ca, to by³a równoczeœnie dalece niewystarczaj¹ca.

Jedno z gospodarstw da³o radê zatrudniæ piêciu Brytyjczyków, ale jeszcze przed zakoñczeniem prac wszyscy siê zwolnili, by przygotowaæ siê do rekrutacji na uczelnie. W³aœciciele twierdz¹, ¿e proponowali wynagrodzenie powy¿ej p³acy minimalnej i nie wiedz¹, co mogliby wiêcej zrobiæ, by przyci¹gn¹æ pracowników.

John Hardman z Hops Labour Solutions, firmy zajmuj¹cej siê rekrutacj¹ robotników sezonowych, twierdzi, ¿e na 30 tys. aplikacji, które firma otrzyma³a od Brytyjczyków tylko 4 proc. zakoñczy³o siê podjêciem pracy, a tylko 1 procent pocz¹tkowo chêtnych wytrzyma³ pracê d³u¿ej ni¿ szeœæ tygodni.

- To ciê¿ka fizyczna praca. Na rodzimym rynku pracy jest bardzo ma³a chêæ na sezonow¹ pracê w rolnictwie z powodu jej charakteru – powiedzia³ BBC John Hardman.

Hops normalnie ju¿ rozpoczyna³oby proces rekrutacji w krajach Unii na nastêpne lato, jednak w zwi¹zku z brakiem porozumienia i nieznajomoœci planów rz¹du wstrzyma³o proces. - Zawieszamy rekrutacjê ludzi z Rumunii i Bu³garii na 2021 wy³¹cznie z powodu niepewnoœci – stwierdzi³ Hardman.

- Jesteœmy w krytycznym momencie rekrutacji dla wielu rolników. W sytuacji, w której swoboda przemieszczania koñczy siê 31 grudnia, hodowcy kultowych brytyjskich ¿onkili, szparagów i owoców miêkkich nadal nie wiedz¹, sk¹d bêd¹ rekrutowaæ doœwiadczonych pracowników – powiedzia³ wiceprezes NFU Tom Bradshaw.

Rz¹d rozszerzy³ program Seasonal Workers Pilot z 2,5 do 10 tys. osób, ale rolnicy chc¹ mieæ pewnoœæ, ¿e bêdzie on dzia³a³ równie¿ w 2021 roku. Przedstawiciele rz¹du twierdz¹, ¿e „ciê¿ko pracuj¹", by zapewniæ rolnictwu niezbêdn¹ si³ê robocz¹.

- Teraz, gdy Zjednoczone Królestwo opuœci³o Uniê, Defra (Departament Enviroment, Food and Rural Affairs) œciœle wspó³pracuje z Home Office (ministerstwo spraw wewnêtrznych), by zapewniæ, ¿e istnieje d³ugoterminowa strategia dla si³y roboczej w bran¿y spo¿ywczej i rolniczej w ramach przysz³ej polityki imigracyjnej – stwierdzi³o biuro prasowe Defra.

Football news:

Inter want to sign Giroud in January
ISCO agent: he wants to try to play in another League
Roberto De Derbi is the new Serie A coaching star. His Sassuolo is the best control team in Italy, but it lacks improvisation
Wayne Rooney: Chelsea and Mourinho wanted to sign me, there were also Real Madrid and Barcelona
Eriksen can go to Real Madrid, ISCO-to Inter as part of the exchange (Sky)
Beckham returned to the cover of FIFA 23 years later. For this, he will get more than paid in real PSG
Barcelona transferred a 5 million Euro bonus to Borussia for Dembele's transfer. Catalans have already paid more than 130 million