Poland

Singapur wstrzymuje szczepienia przeciw grypie

Singapur tymczasowo wstrzyma³ szczepienia przeciw grypie z u¿yciem dwóch typów szczepionek, w zwi¹zku ze zgonem w Korei Po³udniowej 48 osób, które zaszczepi³y siê przeciwko grypie - informuje "South China Morning Post".

W Korei Po³udniowej we wrzeœniu wycofano z u¿ycia 5 mln dawek szczepionki przeciw grypie w zwi¹zku z tym, ¿e by³y one przechowywane w nieodpowiedniej temperaturze.

W ubieg³ym roku - jak podaje po³udniowokoreañski rz¹d - ponad 1500 seniorów zmar³o w ci¹gu siedmiu dni po otrzymaniu szczepionki przeciw grypie, ale zgony te nie by³y zwi¹zane ze szczepieniem.

Przed tegorocznym sezonem grypowym Korea Po³udniowa zamówi³a o 20 proc. wiêcej szczepionek przeciw grypie ni¿ przed rokiem.

Od pocz¹tku wrzeœnia w Korei Po³udniowej przeciw grypie zaszczepi³o siê 9,4 mln osób. U 1154 stwierdzono wyst¹pienie efektów ubocznych szczepienia.

Football news:

Ibrahimovic met with the Swedish national team coach in Milan
Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall
Napoli players came out in t-shirts with Maradona's name and number 10 for the Europa League match
Daniele Bonera: Milan is happy with the game with Lille and only regrets the result
Neymar on Maradona: You will always remain in our memory. Football is grateful to you