Poland

Simon: Amantadyna wywoływała masę mutacji błyskawicznych

Koronawirus SARS-CoV-2

Krzysztof Simon

fot. tv.rp.pl

Prof. Krzysztof Simon, kierownik Kliniki Chorób ZakaŸnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wroc³awiu, po raz kolejny skrytykowa³ Marcina Warcho³a za zachwalanie amantadyny jako leku na Covid-19. Zdaniem specjalisty, wiceminister sprawiedliwoœci wypowiada siê na temat leku, o którym nie ma pojêcia.

Na konferencji prasowej poœwiêconej projektowi klubu PiS zak³adaj¹cemu zast¹pienia prawa do odmowy przyjêcia mandatu karnego mo¿liwoœci¹ póŸniejszego zaskar¿enia go w s¹dzie wiceminister sprawiedliwoœci Marcin Warcho³ zosta³ zapytany, czy po tym, jak Polska w zwi¹zku ze sporem dot. tzw. mechanizmu warunkowoœci nie skorzysta³a z prawa weta ws. bud¿etu unijnego g³osowa³ za tym, by Solidarna Polska wysz³a z koalicji.

- Tak siê zdarzy³o, ¿e wtedy akurat cierpia³em na Covid. To by³a ta pierwsza doba, kiedy tak siê fatalnie czu³em, ale dziêki amantadynie ozdrowia³em i uwa¿am, ¿e to jest bardzo dobry lek - odpar³ polityk dodaj¹c, ¿e nie bra³ udzia³u w g³osowaniu.

Pytany, czy zaszczepi siê przeciwko Covid-19 wiceminister zauwa¿y³, ¿e to kolejne „pytanie niezwi¹zane z konferencj¹”. - Jestem w tej chwili, dziêki Panu Bogu, ozdrowieñcem, wiêc to jest moja tarcza, mo¿na powiedzieæ, na najbli¿sze pó³ roku, a nawet i rok, zobaczymy - mówi³. Stwierdzi³, ¿e to, czy skorzysta z mo¿liwoœci zaszczepienia siê to jego prywatna sprawa, „tak jak prywatn¹ spraw¹ ka¿dego jest stan jego zdrowia - tu mamy wiele wyroków Trybuna³u Konstytucyjnego”. - Proszê zostawiæ to mojemu sumieniu - apelowa³.

Ju¿ w grudniu wiceminister pisa³ na Twitterze: „Amantadyna dzia³a na covid! Jestem przyk³adem. Najpierw syn, potem ¿ona, w koñcu ja: wysoka gor¹czka, ogromny ból, silny kaszel, wg. lekarza tak 7 dni, a potem apogeum, wiêc wzi¹³em amantadynê – piorunuj¹cy efekt! Zadzia³a³o!”. PóŸniej przekaza³, ¿e lek wzi¹³ bez konsultacji z lekarzem, ale „w stanie wy¿szej koniecznoœci”.

S³owa wiceministra krytykowa³ wówczas prof. Krzysztof Simon. - Pan minister Warcho³ móg³ wzi¹æ amantadynê lub jej nie wzi¹æ. Móg³ tak samo siê czuæ po tym wszystkim. Na jakiej podstawie wysuwa takie wnioski? To bardzo smutne, jeœli oficjalny przedstawiciel rz¹du opowiada takie androny. To mo¿e byæ szkodliwe. To nie witamina D czy cynk - mówi³ dolnoœl¹ski konsultant wojewódzki ds. chorób zakaŸnych.

Podobnie i teraz zakaŸnik z Wroc³awia krytykowa³ wypowiedzi Warcho³a, uznaj¹c je za „skandaliczne”. - Amantadyna jest bardzo starym lekiem przeciwgrypowym, który wykaza³ swoj¹ nieskutecznoœæ, dlatego go odstawiono, bo mia³ te¿ toksycznoœæ. Stosowany jest w neurologii. Dzia³a faktycznie na niektóre wirusy na bardzo wczesnej postaci, ale on wywo³ywa³ masê mutacji b³yskawicznych - zauwa¿y³ prof. Simon w TVN24.

Kierownik Kliniki Chorób ZakaŸnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wroc³awiu podkreœli³, ¿e na razie ¿adne badania nie potwierdzaj¹ skutecznoœci amantadyny w leczeniu Covid-19. - Oczywiœcie nale¿y zrobiæ badania. Jeœli ktoœ chce udowodniæ, ¿e dzia³a, nie dzia³a czy szkodzi, to proszê bardzo. Wiem, ¿e takie badania neurolodzy tocz¹ w Lublinie i bardzo dobrze, niech sprawdz¹ na grupie tysi¹ca-dwóch tysiêcy osób, dla mnie ryzykantów, którzy bior¹ lek toksyczny - mówi³.

- Problem jest taki, ¿e byæ mo¿e amantadyna - i rymantadyna, podobny lek, który 40 lat temu stosowaliœmy - bêdzie indukowa³ powstawanie mutacji wœród tego wirusa - doda³ prof. Krzysztof Simon.

Na zlecenie ministra zdrowia Adama Niedzielskiego Agencja Badañ Medycznych sfinansowa³a badanie dotycz¹ce stosowania amantadyny w zapobieganiu progresji oraz w leczeniu objawów choroby Covid-19. Wed³ug ABM, wyniki maj¹ byæ znane za kilka tygodni.

Football news:

Schalke have not won 10 matches and are last in the Bundesliga. They have 10 points in 24 games
Monchi apologized to Koeman for calling him a whiner. He also apologized to Messi
A player from the 3rd division of Guatemala was disqualified for 5 years for hitting a referee in the face
Benzema can play with Atletico. He returned to the general group of Real Madrid
Leeds midfielder Diaz: Ronaldinho is my childhood idol. He played with joy and spontaneity
Rivaldo: I would like to see Barca's epic comeback against PSG, but I don't believe it. Winning the Cup will not save the season
Marquinhos: I'm getting more and more excited about Ligue 1. It's not PSG bad, just other teams at a good level