Poland

Silne trzęsienie ziemi w Grecji. "Wszystko zaczęło się trząść"

Trzêsienie ziemi o magnitudzie powy¿ej 6 nawiedzi³o œrodkow¹ Grecjê - poda³y s³u¿by geologiczne.

Wed³ug Europejskiego Œródziemnomorskiego Centrum Sejsmologii (EMSC), trzêsienie ziemi w Grecji mia³o magnitudê 6,2. Wed³ug amerykañskich s³u¿b geologicznych, magnituda wynosi³a 6,3.

Epicentrum wstrz¹sów znajdowa³o siê w regionie Tesalia w œrodkowej Grecji, 20 kilometrów na po³udniowy-wschód od miasta Elasona, oddalonego od Aten o prawie 400 km. Hipocentrum znajdowa³o siê na g³êbokoœci 10 kilometrów.

Jak dot¹d brak doniesieñ o osobach poszkodowanych i o zniszczeniach. Greckie media podaj¹, ¿e w Larisie mieszkañcy w panice wybiegli na ulice.

- Jecha³em i nagle wszystko zaczê³o siê trz¹œæ. To by³o straszne - powiedzia³ w rozmowie z Al D¿azir¹ œwiadek trzêsienia ziemi, 46-letni Dimitris.

- Myœla³em, ¿e pod³oga siê zawali. Drzewa dr¿a³y jak szalone. Nie wiedzia³em co robiæ - relacjonowa³ inny mieszkaniec Larisy, 45-letni Giorgos.

Wed³ug greckich sejsmologów, wstrz¹sy by³y odczuwalne w ca³ym kraju.

Football news:

Germany vs Super League: Bayern Munich and Borussia Dortmund chose the UEFA side and supported the reform of the Champions League
Tuchel about the Super League: I don't want to get involved in this, because my words may sound like an excuse
UEFA has approved a change in the format of the Champions League. The Europa League and the LK will also lose the group stage from 2024
Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes