Poland

Sikora: Ekspansja pospolitego chamstwa

Strajk Kobiet, baner

Reporter, Tomasz Jastrzêbowski

Jêzyk zosta³ wpl¹tany w s³u¿bê sporu ideologicznego. Ludzie rozgrzeszaj¹ siê z braku oglêdnoœci i kultury, bo uwa¿aj¹, ¿e cel uœwiêca œrodki - mówi dr hab. Kazimierz Sikora, polonista.

Plus Minus: Czy bêdziemy musieli wykropkowaæ du¿o s³ów w naszej rozmowie?

To zale¿y od nas i od dojrza³oœci czytelnika. Jestem zdania, ¿e zasadniczo nie ma brzydkich s³ów. Kiedy przyjrzeæ siê temu, sk¹d one siê wziê³y, to widaæ, ¿e bardziej zale¿y to od ludzi ni¿ od natury samego jêzyka. Najgorsze, rynsztokowe s³owa, wulgaryzmy pierwotnie nazywa³y np. dziurê w czymœ („d..."), szyszkê œwierkow¹ („ch...") albo – to bodaj najgorsze – kurê („k..."). Gdy siê przyjrzeæ naturze wulgarnoœci, trzeba by siê zastanowiæ, do jakich treœci kultury ona nale¿y.

Ostatni okres nie pozostawia w¹tpliwoœci co do tego, ¿e wulgarnoœæ sta³a siê powszechna.

Ta moja wycieczka jêzykoznawcy w przesz³oœæ ma przekonaæ, ¿e w naturze wulgarnoœci le¿y agresja. Od s³owa do s³owa i... rozmowa siê koñczy, a otwiera droga np. do rêkoczynów. Mamy dziœ do czynienia z niebywa³¹ ekspansj¹ wulgarnoœci i pospolitego chamstwa w ró¿nych przestrzeniach komunikacyjnych i, nie...

Football news:

Setien is demanding 4 million euros in compensation from Barca. Valverde's resignation cost the club 11 million
Two Cornell players tested positive for coronavirus after the match with Barca
Mbappe finished 1st on the Ligue 1 goalscoring list, scoring 13 goals in 17 appearances. He broke the streak of 4 games without goals
Holland has scored 27 goals in his first 28 Bundesliga appearances. He's the second person to do this
Sevilla are trying to sign Papa Gomez, Monchi is in talks. Atalanta wants to sell him to a club not from Italy
Holand has scored 14 goals in 13 Bundesliga games this season
Neymar is playing his 100th game for PSG. He has been at the club since 2017