Poland

Siemoniak: Obajtek uratował premiera Morawieckiego

Tomasz Siemoniak

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

"Sam Obajtek uratowa³ premiera po publikacji nagrania, na którym Morawiecki cieszy³ siê ze z³amanej rêki Roberta Kubicy. Mocny hak" - pisze na Twitterze wiceprzewodnicz¹cy PO, Tomasz Siemoniak.

O tym, ¿e sprawa Obajtka mo¿e byæ obci¹¿eniem dla PiS mówi³ m.in. w czwartek w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem politolog i historyk prof. Antoni Dudek.

Tymczasem Siemoniak przekonuje, ¿e "Obajtek uratowa³ premiera po publikacji nagrania, na którym Morawiecki cieszy³ siê ze z³amanej rêki Roberta Kubicy", co - zdaniem Siemoniaka stanowi - "mocny hak".

Polityk PO nawi¹zuje tu do zostania przez Orlen oficjalnym partnerem zespo³u Formu³y 1 Williams Martini Racing, którego kierowc¹ zosta³ Robert Kubica. Dosz³o do tego po ujawnieniu treœci nagrañ z restauracji "Sowa i Przyjaciele", na których Morawiecki, ówczesny prezes BZ WBK, mówi³, ¿e obawia³ siê, i¿ jego bank by³by zmuszony zostaæ sponsorem Kubicy w Formule 1. - Na szczêœcie z³ama³ rêkê, raz, drugi - mówi³ Morawiecki nawi¹zuj¹c do wypadku, który zahamowa³ karierê polskiego kierowcy.

Football news:

Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR