Poland

Siemoniak o PiS na Dolnym Śląsku: Ośmiornica

"Gdzie odpowiedzialnoœæ za tê patologiê? Kto stworzy³ tê oœmiornicê?" - pyta wiceprzewodnicz¹cy PO, Tomasz Siemoniak, po nieoficjalnych doniesieniach "Gazety Wroc³awskiej" o szefie klubu radnych PiS w Sejmiku Dolnoœl¹skim, który mia³ zostaæ zatrzymany za przemoc wobec rodziny.

"We wtorek póŸnym wieczorem policjanci wyprowadzili z mieszkania Jacka B., przewodnicz¹cego klubu Prawo i Sprawiedliwoœæ w Sejmiku Województwa Dolnoœl¹skiego" - pisze "Gazeta Wroc³awska".

Legnicka policja podaje jedynie, ¿e we wtorek dosz³o do interwencji w jednym z domów w Legnicy, gdzie "36-latek mia³ stosowaæ przemoc fizyczn¹ i psychiczn¹ wobec cz³onków rodziny". Mê¿czyzna mia³ trafiæ do aresztu. Policja nie ujawnia jego personaliów.

"Gazeta Wroc³awska" nieoficjalnie ustali³a, ¿e chodzi o Jacka B.

"Co jeszcze siê zdarzy w dolnoœl¹skim PiS? By³o rabowanie kontenerów PCK, gangsterskie groŸby dzia³aczy PiS w Wa³brzychu, a teraz szef klubu radnych PiS w Sejmiku Dolnoœl¹skim zatrzymany za przemoc wobec rodziny" - komentuje te doniesienia Siemoniak.

Siemoniak nawi¹zuje do g³oœnego w ostatnich dniach nagrania rozmowy by³ych ju¿ dolnoœl¹skich dzia³aczy PiS. Rozmowa, której fragmenty opublikowa³a telewizja Dami, dotyczy³a przejêcia w³adzy w regionie przez Kamila Zieliñskiego, uwa¿anego za cz³owieka szefa KPRM Micha³a Dworczyka. Czêœæ dzia³aczy przeciwnych tej nominacji skierowa³a petycjê do Jaros³awa Kaczyñskiego.

Tacy sami ludzie jesteœmy jak ci w PO czy SLD, niczym siê nie ró¿nimy i ka¿dy jest pazerny, ka¿dy by coœ chcia³, tylko ró¿nimy siê szefami - s³yszymy m.in. na nagraniu.

Po ujawnieniu nagrañ PiS rozwi¹za³o wa³brzyskie struktury partii.

Football news:

Werner on Chelsea: The period when I didn't score was the worst of my career
Ole Gunnar Solskjaer: You're in the wrong place if you're at Manchester United and you like to lose. I may be the worst loser in the club
Ko vid-masks of the Leopard are recognized as the best in Spain. Efficiency - 94%
Klopp admitted that he considered the option of Trent and Robertson in the center of the Liverpool defense
Inzaghi on 0:2 with Bologna: Lazio should react differently to a missed goal after an unforced penalty
Tuchel admitted that PSG tried to sign Bruno: they fought hard to get him
Ex-referee Andujar Oliver: Messi did not deserve a second yellow for fighting Kunde. The first one was already excessive