Poland

Sezon wyników wielkich banków. Kto stracił, kto zarobił?

Publikacja raportów trzech wielkich banków z Wall Street zainaugurowa³a w pi¹tek amerykañski sezon wyników za czwarty kwarta³. Pierwszy z tych banków, JPMorgan Chase pozytywnie zaskoczy³ wynikami. Mia³ w czwartym kwartale zysk na akcjê wynosz¹cy 3,79 USD, gdy analitycy prognozowali œrednio 2,62 USD. Jego zysk netto siêgn¹³ 12,1 mld USD i by³ o 42 proc. wy¿szy ni¿ w takim samym okresie rok wczeœniej.

Lepsze wyniki od prognoz opublikowa³ równie¿ Citigroup. Mia³ on w czwartym kwartale 2,08 USD zysku na akcjê, gdy œrednia prognoz wskazywa³a na zaledwie 1,34 USD. Zysk netto wyniós³ 4,63 mld USD i równie¿ by³ wiêkszy od oczekiwañ. Przychód spad³ jednak o oko³o 10 proc. r./r., do 16,5 mld USD.

Rozczarowa³ za to Wells Fargo. Jego zysk na akcjê wyniós³ 64 centy, gdy prognozowano œrednio 59 centów, ale przychód wyniós³ 17,9 mld USD i by³ gorszy od oczekiwañ.

Sezon wyników za czwarty kwarta³ 2020 r. jest pod wieloma wzglêdami specyficzny. Odzwierciedla bowiem to jak spó³ki radzi³y sobie w czasie drugiej fali pandemii Covid-19.  Pomimo globalnego kryzysu, prognozy analityków, co do zysków spó³ek s¹ umiarkowanie pozytywne. Wed³ug danych agencji Bloomberga, spodziewany jest wzrost zysków firm z indeksu S&P 500 o 1,9 proc. r./r., po  spadku o 7 proc. w trzecim kwartale. Inwestorzy bêd¹ jednak zwracaæ wiêksz¹ uwagê na to, czego spó³ki siê spodziewaj¹ w nadchodz¹cych kwarta³ach.

- S&P 500 nie karmi siê wynikami za czwarty kwarta³, ale prognozami na trzeci i czwarty kwarta³ 2021 r. - twierdzi Nicholas Colas, analityk z firmy DataTrek.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7