Poland

Seszele szczepią niemal tak szybko, jak Izrael

Seszele

Jerzy Strzelecki, CC BY 3.0 , via Wikimedia Commons

Prezydent Seszeli, Wavel Ramkalawan, w rozmowie z AP stwierdzi³, ¿e liczy na to, i¿ do po³owy marca jego pañstwu uda siê osi¹gn¹æ poziom odpornoœci stadnej.

44 proc. z zaszczepionych na COVID na Seszelach otrzyma³o ju¿ dwie dawki szczepionki - podaje AP.

- Mamy nadziejê osi¹gn¹æ odpornoœæ stadn¹ do po³owy marca, kiedy mamy zamiar mieæ wyszczepionych 70 tys. naszych mieszkañców - powiedzia³ Ramkalawan.

- To 70 proc. mieszkañców, poniewa¿ populacja (Seszeli) wynosi 100 tysiêcy - doda³.

Na Seszelach od pocz¹tku epidemii wykryto 2 592 zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2, zmar³o 11 zaka¿onych - wynika z danych Afrykañskich Centrów ds. Kontroli i Prewencji Chorób.

Football news:

Leicester and Southampton played out the FA Cup semi-final. This will be English football in the Super League
Tottenham sacked Mourinho
Koeman will remain Barcelona coach. Laporta will support him after winning the Spanish Cup
The idea of a Super League is more than 20 years old. Let's briefly tell its story
Ferdinand on Super League: This is a war against football, a disgrace. A closed institution for big shots. This is just business
Is this what our dream changes look like?
Sanya about the Super League: I'll finish watching football. This is not the football I know