Poland

Senatorowie nie chcą CIT od spółek

Spó³ki komandytowe nie bêd¹ p³aciæ CIT – tak chce Senat, który przyj¹³ w pi¹tek poprawkê do przepisów podatkowych. W sobotê nad poprawkami bêdzie g³osowa³ Sejm.

Senat przyj¹³ w pi¹tek wieczorem poprawki do ustawy o PIT, CIT i rycza³cie, które wykreœlaj¹ z niej najbardziej kontrowersyjne przepisy. Przeciwne temu by³o Ministerstwo Finansów.

Senat chce, by z ustawy wykreœliæ przepisy zak³adaj¹ce objêcie spó³ek komandytowych podatkiem CIT. To by oznacza³o, ¿e spó³ki bêd¹ opodatkowane na dotychczasowych zasadach, czyli PIT na poziomie wspólników.

Senatorowie zag³osowali te¿ przeciw ograniczeniu ulgi abolicyjnej. Przyjêta przez nich poprawka zak³ada, ¿e Polacy pracuj¹cy za granic¹ nadal korzystaliby z ulgi abolicyjnej. Celem poprawki jest brak dop³aty PIT w Polsce od zagranicznych dochodów.

Senat opowiedzia³ siê równie¿ za znacznym rozszerzeniem liczby firm uprawnionych do stosowania 9 proc. stawki CIT, zamiast standardowej 19 proc. Obni¿on¹ stawkê mia³yby p³aciæ spó³ki o rocznym przychodzie do 5 mln euro. Ustawa podnosi ten próg z 1,2 mln euro do 2 mln euro.

Zgodnie z intencj¹ senatorów najwiêksze koncerny – podatnicy CIT – bêd¹ mieli obowi¹zek publikowania informacji o strategii podatkowej. Senat odrzuci³ w pi¹tek poprawkê, która zak³ada³a zniesienie tego wymogu.

W sobotê nad poprawkami Senatu bêdzie g³osowa³ Sejm. Ustawa ma wejœæ w ¿ycie 1 stycznia 2021 r. To oznacza, ¿e do 30 listopada powinna byæ podpisana przez prezydenta opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Football news:

Former Borussia Dortmund midfielder Grosskreutz has finished his career. The world champion is 32 years old
Marcel is considering Valverde's appointment. Ex-Barca coach does not want to go to a club that does not claim titles
Koeman on 2-0 with Elche: Barca are lucky to have ter Stegen
Flick on 4-0 with Schalke: After 2 defeats to Bayern, it was important to return stability
Ian Wright: Bruno decided. And they said he doesn't score in big matches
Solskjaer on 3-2 with Liverpool: I was sure that Bruno would score from a free kick. Yesterday, he beat them 45 minutes after training
Klopp on 2:3 with Manchester United: Liverpool really wanted to win. We can learn something from this game