Poland

Senator PiS: Można było poprzeć poprawkę opozycji

Prawo i SprawiedliwoϾ

Jan Maria Jackowski

tv.rp.pl

Problemem w psychiatrii dzieciêcej – wed³ug ekspertów – jest przede wszystkim brak psychiatrów. Nie da siê tego ³atwo nadrobiæ, ale na pewno 80 milionów mog³oby spowodowaæ polepszenie sytuacji - mówi³ w rozmowie z Zuzann¹ D¹browsk¹ senator PiS Jan Maria Jackowski.

Zuzanna D¹browska: Czy 80 milionów dotacji dla psychiatrii dzieciêcej to du¿o, czy ma³o, bior¹c pod uwagê takie wydatki jak kolejne 2 miliardy dla TVP? Dlaczego g³osowa³ pan przeciw tej poprawce?

Jan Maria Jackowski: G³osowa³em zgodnie ze stanowiskiem klubowym w tej sprawie. Argumenty strony rz¹dowej by³y takie, ¿e nie ma limitów, jeœli chodzi o psychiatriê dzieciêc¹. W zwi¹zku z tym nie ma tu administracyjnych ograniczeñ oraz bêdzie opracowywany program, który bêdzie dotyczy³ tej kwestii. Ta poprawka zosta³a finalnie przyjêta w Senacie, ale my jako PiS g³osowaliœmy przeciwko niej, a nie mamy wiêkszoœci.

Po zapoznaniu siê sytuacj¹ stwierdzi³em jednak, ¿e to by³ b³¹d i uwa¿am, ¿e rzeczywiœcie mo¿na by³o g³osowaæ za t¹ poprawk¹ i dlatego zachêcam kolegów i kole¿anki z Sejmu, a przede wszystkim rz¹d, do zmiany stanowiska w tej sprawie. Je¿eli Sejm przyjmie tê poprawkê Senatu, to bêdziemy mieli te œrodki. Problemem w psychiatrii dzieciêcej – wed³ug ekspertów – jest przede wszystkim brak psychiatrów. Nie da siê tego ³atwo nadrobiæ, ale na pewno 80 milionów mog³oby spowodowaæ polepszenie sytuacji. Przede wszystkim nale¿a³oby poprzeæ tê poprawkê ze wzglêdów zdrowotnych i moralnych.

Natomiast dwa miliardy dla TVP wzbudzaj¹ ogromne emocje. By³y zapowiedzi ustabilizowania funduszy telewizji i zapewnienia stabilnych dochodów mediom publicznym. Takie próby by³y w poprzedniej kadencji, ale by³y nieudolne. W tej chwili zmieniono sposób dofinansowania TVP, i w tym roku g³osowa³em za poprawk¹ skreœlaj¹c¹ te dwa miliardy dla telewizji. Wyszed³em po prostu z za³o¿enia, ¿e nie mo¿na prowadziæ takiej instytucji jak TVP w sposób prowizoryczny. Powinny byæ bardzo okreœlone regu³y i sposoby finansowania tej instytucji. Z jakiegoœ powodu nie zosta³o to przeprowadzone i ustawy w tej sprawie nie ma.   

W ostatnich sonda¿ach wyborczych Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry by³a liczona oddzielnie od PiS-u i przekroczy³a 5 proc., jak to mo¿e wp³yn¹æ na spoistoœæ Zjednoczonej Prawicy?

Niew¹tpliwie mieliœmy w zesz³ym roku kryzysy zwi¹zane z naszymi koalicjantami. Z Porozumieniem (Jaros³awa) Gowina przy okazji wyborów prezydenckich, które mia³y siê odbyæ w maju i z Solidarn¹ Polsk¹ przy rekonstrukcji rz¹du oraz przy uchwaleniu "Pi¹tki dla zwierz¹t". Wszystkie podmioty w Zjednoczonej Prawicy maj¹ jednak œwiadomoœæ, ¿e p³yniemy w jednej ³ódce. Ktoœ mo¿e mieæ pokusê by wypchn¹æ kogoœ z tej ³ódki, bo wtedy bêdzie ³atwiej ni¹ zarz¹dzaæ. Ale bêdzie wtedy za ma³o wioœlarzy, by ta ³ódka mog³a p³yn¹æ. Innymi s³owy, Zjednoczona Prawica  utraci wiêkszoœæ w Sejmie, a w Senacie jak wiadomo ju¿ nie ma wiêkszoœci. Prezydent Duda tak¿e ostatnio pokaza³, ¿e ma swoje zdanie w ró¿nych kwestiach. W zwi¹zku z powy¿szym s¹dzê, ¿e mamy teraz kurs na scalenie obozu i zamro¿enie tych wewnêtrznych napiêæ.

Bêdzie zgoda na prawicy?

Owszem, bêd¹ siê pojawia³y siê ró¿nice przy okazji takich kwestii jak ustawa mandatowa, likwiduj¹ca prawo do odmowy przyjêcia kary. Natomiast co do zasady, to przypuszczam, ¿e nasz obóz bêdzie scalony. Co do opozycji, to proszê zauwa¿yæ, ¿e nasz spadek poparcia nie oznacza wzrostu poparcia dla partii opozycyjnych. Wyj¹tkiem jest ruch pana Szymona Ho³owni, ale to oddzielny temat. Natomiast zwiêksza siê liczba osób niezdecydowanych, wed³ug ró¿nych badañ ta grupa to ju¿ kilkanaœcie do dwudziestu procent. S¹ wyborcy, którzy byæ mo¿e siê rozczarowali do PiS-u, ale nie przerzucili automatycznie swojego poparcia na któr¹œ z partii opozycyjnych, tym bardziej, ¿e opozycja nie ma zbytnio pomys³ów, poza tym, ¿e nale¿y PiS odsun¹æ od w³adzy. Opozycja nie spieszy siê równie¿, by w sytuacji pandemii przej¹æ odpowiedzialnoœæ za pañstwo polskie. Wszyscy trwaj¹ przy swoich stanowiskach i w tej chwili mamy pewne zamro¿enie polityczne. S¹dzê, ¿e to, jak rz¹d bêdzie sobie radzi³ z pandemi¹, prze³o¿y siê oczywiœcie najbardziej na zdrowie Polaków, ale równie¿ na nastroje spo³eczne i ¿ycie gospodarcze i spo³eczne.  

Football news:

Ibrahimovic and Mihajlovic will sing the song I am a tramp at the Sanremo Festival
Sociedad coach on the draw with Real Madrid: If we had scored 2-0, everything would have been different. Fair result
Only Raul and Casillas were younger than Vinicius when they played their 100th match for Real Madrid
Zidane on the draw with Sociedad: We lost two points. We had obvious moments in the first half
Wolverhampton defender Kilman is ready to play for the Ukrainian national team. Earlier it was reported that he can choose Russia
Pochettino on the new remontade with Barca: In football, even the unthinkable is possible, but we are positive
Real Madrid snapped a 5-game winning streak with a draw with Sociedad