Poland

Senator Kwiatkowski proponuje odszkodowania dla zamkniętych branż

Krzysztof Kwiatkowski jest senatorem niezale¿nym. Fot. materia³y Senatu.

Masz hotel, wyci¹g narciarski lub biuro podró¿y, które ucierpia³y, bo nie mog³y dzia³aæ przez ograniczenia narzucone w pandemii przez rz¹d? Dostaniesz odszkodowanie.

Za³o¿enie, ¿e ka¿dy przedsiêbiorca, któremu podczas pandemii rz¹d ograniczy³ mo¿liwoœæ dzia³ania, bêdzie móg³ wyst¹piæ o odszkodowanie, le¿y u podstaw projektu ustawy odszkodowawczej, której projekt przygotowa³ senator niezale¿ny Krzysztof Kwiatkowski. Odszkodowanie obejmowa³oby wyrównanie straty maj¹tkowej, bez korzyœci, które poszkodowany móg³by osi¹gn¹æ, gdyby strata nie powsta³a.

Projektodawca ma nadziejê, ¿e jego projekt stanie siê projektem ca³ego Senatu a nawet, ¿e spotka siê z zainteresowaniem rz¹du. Dlaczego? – Dlatego, ¿e to projekt win-win,. ka¿da ze stron coœ wygrywa. Przedsiêbiorcy zyskuj¹ szybko, ale tylko czêœciowe odszkodowanie. A rz¹d unika setek tysiêcy u procesów i wyp³acanie o wiele wy¿szych roszczeñ – wyjaœnia Kwiatkowski. – Skarb Pañstwa ju¿ przegra³ w pierwszej instancji 21 procesów, w których s¹d orzek³, ¿e ograniczanie przez rz¹d rozporz¹dzeniami praw obywatelskich odbywa³o siê niezgodnie z prawem.

W uzasadnieniu do projektu rozwija ten w¹tek, t³umacz¹c, ¿e epidemia COVID-19 ma negatywny wp³yw na funkcjonowanie pañstwa we wszystkich jego aspektach i nosi wszelkie znamiona katastrofy naturalnej w rozumieniu ustawy o stanie klêski ¿ywio³owej. A konstytucja stanowi, ¿e w celu zapobie¿enia skutkom katastrof naturalnych rz¹d mo¿e wprowadziæ stan klêski ¿ywio³owej. Polski rz¹d tego jednak nie zrobi³.

Oznacza to, ¿e wszystkie dzia³ania organów w³adzy pañstwowej, polegaj¹ce na ograniczaniu wolnoœci i praw obywatelskich, budz¹ w¹tpliwoœci co do ich zgodnoœci z konstytucj¹. A to oznaczam, ¿e mo¿e odwo³aæ siê do s¹du. Coraz wiêcej grup i œrodowisk zapowiada pozwy indywidualne lub zbiorowe.

Projekt ustawy tworzy wiêc prost¹ œcie¿kê odszkodowawcz¹. Zgodnie z projektem przedsiêbiorca móg³by wyst¹piæ o odszkodowanie „za straty maj¹tkowe”. Co siê kryje pod tym terminem? – Na straty maj¹tkowe sk³adaj¹ siê trzy elementy: czynsze, wynagrodzenia pracowników i raty leasingowe – wyjaœnia Kwiatkowski. – Nie wchodz¹ w ich zakres wydatki inwestycyjne, czyli na przyk³ad raty kredytu – dodaje.

Odszkodowanie obejmowa³oby wyrównanie straty, bez korzyœci, które poszkodowany „móg³by osi¹gn¹æ, gdyby strata nie powsta³a i by³oby pomniejszone o równowartoœæ pomocy udzielonej poszkodowanemu na podstawie przepisów przyjêtych w zwi¹zku z rozprzestrzenianiem siê wirusa SARS-CoV-2”.

Jak zak³ada ustawa, odszkodowania wyp³aca³by Skarb Pañstwa, a decyzjê podejmowa³by w jego imieniu wojewoda. Mia³by na to maksymalnie trzy miesi¹ce. „Odszkodowanie wyp³aca siê w terminie trzydziestu dni od dnia dorêczenia decyzji poszkodowanemu”.

We wtorek Kwiatkowski przedstawi³ swój projekt przedstawicielom zamkniêtych bran¿: fitness, hotelarskiej, gastronomicznej i eventowej. Jak przyznaje, przez niedopatrzenie zabrak³o w tym gronie reprezentanta organizacji stricte bran¿y turystycznej.

Goœcie zaakceptowali dokument bez wiêkszych uwag. W pi¹tek zajmie siê nim senacka komisja ustawodawcza (Kwiatkowski jest jej szefem), a w lutym móg³by trafiæ na posiedzenie Senatu, po czym by³by skierowany do Sejmu.

Jak mówi Kwiatkowski, poniewa¿ jest to projekt ustawy korzystny dla rz¹du, bo oszczêdzaj¹cy mu wielu procesów o wszystkie straty, nie tylko maj¹tkowe, jest gotów porozumieæ siê z rz¹dem, by przej¹³ on proponowany projekt jako w³asny.

To niew¹tpliwie przyspieszy³o by prace nad dokumentem, a przede wszystkim zagwarantowa³o jego sukces. Jeœli projekt pozostanie jednak projektem senackim, uchwalonym przez wiêkszoœæ opozycyjn¹, w Sejmie gdzie wiêkszoœæ ma obóz rz¹dowy, nie bêdzie mia³ szans.

Football news:

Bernardo Silva on Gladbach's goal: Headbutts are not my thing. I work hard on them
Thibaut Courtois: An away goal means a lot, but the second leg against Atalanta will be different
Giroud and Lewandowski - among the contenders for the title of player of the week in the Champions League
Midfielder Atalanta Pessina about 0:1 with Real Madrid: Well defended, but still missed
Gladbach coach on 0:2 with City: It is difficult to stop an opponent who is in such a form
Pep about Champions League: When I see Bayern like in the match against Lazio, I do not consider Man City the favorite
Morata contracted a cytomegalovirus infection. The Juve striker fainted after the game with Porto