Poland

Senat USA nie będzie czekał z impeachmentem Trumpa

Artyku³y impeachmentu przeciw by³emu prezydentowi Donaldowi Trumpowi trafi¹ do Senatu w poniedzia³ek - poinformowa³ lider senackiej wiêkszoœci Chuck Schumer (Partia Demokratyczna). OpóŸnienia procedury chcia³ lider Republikanów w izbie wy¿szej Kongresu.

Po wyborach do Senatu w stanie Georgia Demokraci maj¹ wiêkszoœæ w obu izbach amerykañskiego Kongresu (w Senacie - robocz¹).

OpóŸnienia procedury impeachmentu do czwartku i rozpoczêcia procesu nie wczeœniej ni¿ w po³owie lutego chcia³ lider dotychczasowej senackiej wiêkszoœci Mitch McConnell (Republikanie). Argumentowa³, ¿e Trumpowi nale¿y daæ wiêcej czasu na przygotowanie siê do obrony.

- W Izbie Reprezentantów procedura zosta³a przeprowadzona w bezprecedensowo szybkim tempie - wskazywa³. McConnell mówi³, ¿e drugi impeachment Trumpa nie mo¿e odbieraæ mu prawa do obrony ani nara¿aæ na szwank instytucji Senatu i prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Chuck Schumer nie ujawni³, kiedy w Senacie rozpocznie siê proces. - Izba Reprezentantów przeka¿e artyku³ impeachmentu Senatowi. Senat przeprowadzi proces impeachmentu Donalda Trumpa. To bêdzie pe³ny proces. To bêdzie sprawiedliwy proces - powiedzia³ polityk w sali posiedzeñ izby wy¿szej Kongresu.

Nowy prezydent USA Joe Biden zosta³ zaprzysiê¿ony 20 stycznia.

Donald Trump to pierwszy prezydent USA dwukrotnie poddany procedurze impeachmentu. Bêdzie pierwszym, który w momencie przeprowadzania procesu w Senacie nie zasiada ju¿ w Bia³ym Domu.

Wniosek o drugi impeachment w Izbie Reprezentantów popar³o 10 przedstawicieli Republikanów.

Zarzuty wobec Trumpa dotycz¹ "nawo³ywanie do powstania" podczas wydarzeñ z 6 stycznia, gdy zwolennicy ówczesnego prezydenta wdarli siê na Kapitol. W czasie zamieszek zginê³o wówczas piêæ osób.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7