Poland

Selekcjoner przyjechał. W oczekiwaniu na pierwsze powołania

Pi³ka no¿na

Paulo Sousa

Paulo Sousa zadanie ma trudne: w jednym roku eliminacje do mundialu 2022 i fina³y mistrzostw Europy

AFP, NICOLAS TUCAT

Paulo Sousa w tym tygodniu ma og³osiæ powo³ania. Jak¹ kadrê zastanie na trzy tygodnie przed meczem z Wêgrami w eliminacjach do mundialu w Katarze?

Portugalczyk po spotkaniach z Robertem Lewandowskim i pi³karzami graj¹cymi we W³oszech oraz rozmowach z innymi zawodnikami za poœrednictwem internetu w niedzielê przylecia³ na d³u¿ej do Polski. Razem ze swoimi asystentami zamieszka³ w hotelu w Warszawie, ale najbli¿sze dni spêdzi w podró¿y.

We wtorek ogl¹da³ mecz Lecha Poznañ z Rakowem Czêstochowa w Pucharze Polski, w œrodê ma obejrzeæ inny æwieræfina³ rozgrywek Legia – Piast Gliwice, a weekend poœwiêciæ na Ekstraklasê (najciekawsze spotkania 20. kolejki to Pogoñ – Lech i Œl¹sk – Legia).

Przy okazji wizyty w Poznaniu Sousa chcia³ te¿ zobaczyæ z bliska oœrodek w Opalenicy. To tam, a nie w Ar³amowie, jak za czasów Adama Nawa³ki, kadra ma siê przygotowywaæ do mistrzostw Europy. Na Euro 2012 bazê w Opalenicy mieli Portugalczycy z Cristiano Ronaldo i byli ni¹ zachwyceni. Sousa bêdzie podró¿owa³ wynajêtym przez PZPN specjalnym mikrobusem.

Jeszcze w tym tygodniu, prawdopodobnie w pi¹tek albo w niedzielê, og³osi zagraniczne powo³ania na pierwsze mecze w eliminacjach mundialu: z Wêgrami (25 marca, Budapeszt), Andor¹ (28 marca, stadion Legii) i Angli¹ (31 marca, Wembley). Zgrupowanie rozpoczyna siê 22 marca. Czy ju¿ teraz selekcjoner zaskoczy nowymi nazwiskami?

W styczniu podczas swojej pierwszej konferencji w Polsce mówi³, ¿e przed nikim nie zamyka drzwi, przygl¹da siê grupie oœmiu–dziesiêciu zawodników z Ekstraklasy i kilku graczom z m³odzie¿ówki, ale niespodzianek na razie nie przewiduje. ¯ycie mo¿e jednak zweryfikowaæ jego plany, bo paru kadrowiczów ma problemy w klubach, innych wykluczy³y kontuzje.

Wiadomo ju¿, ¿e ani na starcie kwalifikacji MŒ, ani na Euro Sousa nie bêdzie móg³ skorzystaæ z Jacka Góralskiego i Krystiana Bielika. Obaj zerwali wiêzad³a w kolanie, przeszli ju¿ operacje i zaczêli d³ug¹ rehabilitacjê. Wróc¹ nie wczeœniej ni¿ jesieni¹.

To zmniejsza selekcjonerowi pole manewru w œrodku pola. Góralski nie jest wirtuozem futbolu, ale w meczach ze Szwedami czy Anglikami móg³by siê przydaæ. Nie pêka przed ¿adnym rywalem, choæ jego zapa³ trzeba czasem studziæ, czego dowodem czerwona kartka w meczu z W³ochami w Lidze Narodów.

ObfitoϾ bramkarzy

Bielik od lat uznawany jest za jeden z najwiêkszych polskich talentów, ale karierê niszcz¹ mu kontuzje. To samo kolano leczy³ przez niemal ca³y 2020 rok. Gdy w grudniu wróci³ do sk³adu Derby County, szybko sta³ siê wa¿n¹ postaci¹ zespo³u, zdoby³ nagrodê dla pi³karza miesi¹ca w Championship, a prze³o¿enie Euro dawa³o mu nadziejê na debiut w wielkim turnieju. – Jestem ca³kowicie zdruzgotany – przyzna³.

Jakby k³opotów by³o ma³o, na kwarantannê trafi³ ostatnio Karol Linetty, a urazów doznali Krzysztof Pi¹tek i £ukasz Fabiañski. Obaj potrzebuj¹ przerwy, ale ich przyjazd na zgrupowanie raczej nie jest zagro¿ony.

Pi¹tek po faulu rywala w doliczonym czasie meczu Herthy z Wolfsburgiem dozna³ kontuzji stawu skokowego, trenuje indywidualnie i wszystko wskazuje, ¿e nie zagra w najbli¿szy weekend z Augsburgiem. Bardziej jednak martwi fakt, ¿e znów wszed³ z ³awki i nie strzeli³ gola.

Fabiañski uszkodzi³ ramiê na treningu i ominê³o go presti¿owe spotkanie z Manchesterem City. West Ham zawdziêcza polskiemu bramkarzowi wysokie czwarte miejsce w Premier League.

W kadrze Fabiañski gra³ jesieni¹ na zmianê z Wojciechem Szczêsnym. Sousa nie zamierza rotowaæ jak Jerzy Brzêczek, decyzjê, kto bêdzie pierwszym bramkarzem, ju¿ podj¹³, poinformowa³ o tym samych zainteresowanych, ale opinii publicznej nazwiska swojego wybrañca na razie nie zdradzi³.

Wygl¹da na to, ¿e bêdzie nim Szczêsny. Juventus nie dominuje ju¿ w Serie A, a w Lidze Mistrzów bêdzie musia³ odrabiaæ straty po pora¿ce z Porto, ale Polak jest wyró¿niaj¹c¹ siê postaci¹, nie raz ratowa³ kolegom skórê i zbiera pochwa³y podobnie jak dwaj inni bramkarze graj¹cy we W³oszech.

Bart³omiej Dr¹gowski (Fiorentina) jest w czo³ówce klasyfikacji obejmuj¹cej czyste konta, interesuje siê nim Borussia Dortmund. £ukasz Skorupski (Bologna) sta³ siê specjalist¹ od rzutów karnych. Zatrzyma³ ju¿ gwiazdy ligi Zlatana Ibrahimovicia i Ciro Immobile.

To z grona tych bramkarzy Sousa powinien wybraæ trójkê na Euro. Jeszcze rok temu nadziejê na wyjazd mia³ Rados³aw Majecki, ale po transferze do Monaco znikn¹³ z pola widzenia. Mia³ podbijaæ Ligue 1, a cieszymy siê, gdy znajdzie siê chocia¿ na ³awce.

Co zrobi m³odzie¿

O Euro walczyæ bêd¹ inne m³ode wilki, które b³ysnê³y u Brzêczka. Na czele tej grupy jest Jakub Moder. Najdro¿szy pi³karz Ekstraklasy ma ju¿ za sob¹ debiut w Brighton, zagra³ co prawda tylko kilka minut, ale zd¹¿y³ pokazaæ, ¿e zas³uguje na wiêcej. Szansy wci¹¿ nie doczeka³ siê jego klubowy kolega Micha³ Karbownik. By³y obroñca Legii w miniony weekend popisa³ siê asyst¹ w meczu rezerw z Manchesterem City, mo¿e jego akcje pójd¹ w górê.

Na zapleczu Premier League regularnie gra Kamil JóŸwiak (Derby County), ale ju¿ inny skrzyd³owy Przemys³aw P³acheta straci³ miejsce w sk³adzie bij¹cego siê o awans Norwich, a t³umaczenia trenera, ¿e nie wystawia Polaka, by zdj¹æ z niego presjê, mog¹ niepokoiæ.

We W³oszech tak mocnej pozycji w Cagliari jak kilka miesiêcy temu nie ma ju¿ Sebastian Walukiewicz testowany z powodzeniem przez Brzêczka na œrodku obrony jako partner Kamila Glika i Jana Bednarka. W Niemczech spodziewali siê wiêcej po Robercie Gumnym (Augsburg).

M³odzi maj¹ przed sob¹ jeszcze niejeden turniej, co innego Kamil Grosicki powoli schodz¹cy z reprezentacyjnej sceny. Zostaj¹c w West Bromwich, skaza³ siê na ³awkê i trybuny. Ale jesieni¹, nawet gdy nie gra³ w klubie, przyje¿d¿a³ na mecze kadry i by³ w niej wa¿n¹ postaci¹ (gol i asysta z Boœni¹ i Hercegowin¹, hat trick z Finlandi¹). Jeœli Sousa mu zaufa i wyœle powo³anie, mo¿na byæ pewnym, ¿e w jego oczach zobaczy taki sam ogieñ, jaki widzia³ u Roberta Lewandowskiego.

Selekcjoner nie ukrywa, ¿e to wokó³ najlepszego pi³karza œwiata zamierza budowaæ dru¿ynê, ale zaznacza, ¿e liderów potrzebuje wiêcej. Glika, Bednarka, Grzegorza Krychowiaka, który w dwóch ostatnich meczach Lokomotiwu Moskwa cieszy³ siê z bramek, Mateusza Klicha, prze¿ywaj¹cego jednak w Leeds s³abszy okres. Wreszcie Arkadiusza Milika, który wyrwa³ siê z Neapolu do Marsylii i nie zatraci³ snajperskiego instynktu.

Ale mo¿e najwa¿niejszym zadaniem dla Sousy bêdzie dotarcie do Piotra Zieliñskiego i sprawienie, by nie chowa³ siê za plecami innych i w reprezentacji gra³ tak jak w Napoli. Bo talentu na pewno mu nie brakuje.

Football news:

Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR