Poland

„Sektorowy zwyczaj" zarabiania banków w Japonii

Tokio

Bloomberg

Kiedy Honda Motor zrezygnowa³a w 2020 z us³ug gie³dowych Sumitomo Mitsui Trust Bank, bank za¿¹da³ zap³aty ok. 4 mln dolarów z tytu³u odstêpnego.

¯¹dana suma rezygnacji z umowy — w tym przypadku po 2 tys. jenów (19 dolarów) za udzia³owca — jest ma³o znan¹ praktyk¹ stosowan¹ przez najwiêksze japoñskie banki powiernicze prowadz¹ce ewidencjê akcjonariuszy z chwil¹ utraty klienta. Bank bior¹cy nowego klienta, wnosi zwykle op³atê. Takie rozwi¹zanie pozwala kontrolowaæ rentowne firmy przez du¿e banki powiernicze, bo nowicjusze w tym biznesie nie chc¹ ponosiæ kosztów. Jednemu z klientów rezygnuj¹cych z us³ug powiedziano, ¿e jest to „sektorowy zwyczaj" — pisze Reuter.

Trzy najwiêksze w Japonii banki powiernicze — Sumitomo Mitsui Trust, Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp, Mizuho Trust & Banking Co — kontroluje co najmniej 97 proc. rynku — wynika z wewnêtrznego dokumentu bankowego. O szczegó³ach dotycz¹cych op³at, sumy i oczekiwañ, ¿e nowy bank zap³aci, a tak¿e o doœwiadczeniu Hondy, mówi siê tu po raz pierwszy

- Niektórzy szefowie spó³ek gie³dowych wyra¿aj¹ prywatnie frustracjê z powodu takiej praktyki, która ich zdaniem œwiadczy o nadu¿ywaniu przez banki ich znacznych wp³ywów w korporacyjnej Japonii. Nie jest te¿ jasne, dlaczego suma odstêpnego dla banków jest identyczna. Do koñca lat 90, gdy os³abione firmy finansowe dokonywa³y konsolidacji, te op³aty by³y ró¿ne — powiedzia³ jeden z informatorów. — To niesprawiedliwe ¿¹daæ 2 tys. jenów za nic. Obojêtnie jak na to patrzeæ, to przeszkoda i pogwa³cenie przepisów antytrustowych — stwierdzi³ przedstawiciel du¿ej firmy przemys³owej.

Agenci zajmuj¹cy siê transferem akcji prowadz¹ rejestry akcjonariuszy, zajmuj¹ siê przelewaniem dywidendy i liczeniem g³osów na dorocznych walnych zgromadzeniach. Mitsubishi UFJ Trust uzasadni³ Hondzie koniecznoœæ zap³aty odstêpnego, gdy przej¹³ rejestr jej ponad 210 tys. udzia³owców — poda³y dwie osoby znaj¹ce sprawê.

Trzy banki powiernicze t³umacz¹, ¿e pobieraj¹ op³aty administracyjne za rezygnacjê klienta z ich us³ug. Nie chcia³y jednak podaæ konkretnych sum ani szczegó³ów o takich transakcjach Mizuho Trust wyjaœni³, ¿e ma ró¿ne umowy z klientami, s¹ te¿ przypadki, kiedy rozmawia o sumie odstêpnego z poprzednim agentem przy przygotowywaniu nowego kontraktu. Op³aty s¹ jednak odpowiednie i zgodne z prawem — zapewni³. Mitsubishi UFJ Trust stwierdzi³, ¿e nie ma problemu prawnego z tymi op³atami, bo banki nie uzgodni³y ich ze sob¹.

Rzecznik japoñskiej komisji uczciwego handlu (JFTC) odmówi³ komentarza, a przedstawiciel organu nadzoru rynku finansowego FSA powiedzia³, ¿e „umowy w sektorze prywatnym s¹ wed³ug uznania ka¿dej firmy".

Sektorowy zwyczaj pod lup¹

W³adze zainteresowa³y siê w 2020 r. bankami powierniczymi, kiedy Sumitomo i Mizuho ujawni³y oddzielnie, ¿e nie potrafi³y policzyæ wa¿nych g³osów na WZA w ostatnich 20 latach. Oba przeprosi³y i obieca³y zmianê dzia³ania.

Banki nie zawsze wymieniaj¹ w umowach sprawê odstêpnego. Wed³ug Mitsubishi, op³aty administracyjne ustala siê generalnie po rozmowach z klientem. Mizuho poda³, ¿e czasem w umowie wymienia siê wysokoœæ takiej op³aty, Przedstawiciel œredniej spó³ki gie³dowej powiedzia³, ¿e odmówi³a zap³aty 2 lata temu po zmianie agentów. — Nie by³o w naszej umowie ¿adnej klauzuli o odstêpnym, ale bank ¿¹da³ tego twierdz¹c, ze to sektorowy zwyczaj. Odpowiedzia³em, ¿e to nie ma sensu. Jego firma nigdy nie zap³aci³a, a bank w koñcu zrezygnowa³.

Dzia³alnoœæ agentów transferowych by³a dawniej pracoch³onna, bo œwiadectwa posiadania akcji i inne dokumenty by³y wypisywane rêcznie. Technologia cyfrowa uproœci³a to, uczyni³a zyskown¹ tê dzia³alnoœæ. Sumitomo, maj¹cy do tego dwie ma³e filie, osi¹gn¹³ w ostatnim roku finansowym 49 proc. mar¿y zysku wobec 39 proc. z ³¹cznej dzia³alnoœci. W Mitsubishi mar¿a wynios³a60 proc., a ogólna 31 proc. Przy zmianie klienta bank musi tylko pobraæ i przes³aæ rejestr ze swej bazy danych. Ich wielkoœæ zale¿y od liczby udzia³owców — najwiêksze firmy maj¹ po 700 tys. i wiêcej akcjonariuszy — rejestry s¹ dostarczane elektronicznie przez wspóln¹ platformê transferów akcji, Japan Securities Depositary Center.

Football news:

Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR