Poland

Sekretarz gminy ma prawo do sympatii politycznych

123RF

Sekretarza jednostki samorzdu terytorialnego obowizuje zakaz tworzenia partii politycznych oraz przynalenoci do nich. Ogranicze praw obywatelskich nie mona interpretowa rozszerzajco.

- Sekretarz gminy publicznie wyraa swoje pogldy polityczne. Czy narusza w ten sposb przepisy prawa?

Nie.

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o pracownikach samorzdowych (dalej u.p.s.) sekretarz nie ma prawa tworzenia partii politycznych ani przynalenoci do nich. Podkrela si, e przepis ten nie nakazuje sekretarzowi jednostki samorzdu terytorialnego cakowitej apolitycznoci", rozumianej jako wyzbycie si wszelkich pogldw i sympatii politycznych oraz ich ewentualnego wyraania na zewntrz. Zakazuje on tylko tworzenia partii politycznych" oraz przynalenoci do nich". Ograniczenia praw obywatelskich (ktrych przejawem jest take art.5 ust. 5 u.p.s.) musz by interpretowane cile (wyrok Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego weWrocawiu z 6 wrzenia 2011 r., III SA/Wr 294/11, LEX nr 966617).

W wyroku Sdu Najwyszego z 7 lutego 2013 r. (III PK 25/12, LEX nr 1360270) odniesiono si jednak do sytuacji wypowiedzenia sekretarzowi umowy o prac z...