Za przyjęciem sprawozdania głosowało 25 posłów, nikt nie był przeciw, cztery osoby wstrzymały się od głosu.

Zgodnie z przepisami zezwolenia na zakup nieruchomości gruntowych dla cudzoziemców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej wydaje minister spraw wewnętrznych i administracji.

Sprawozdanie na posiedzeniu komisji ASW przedstawił wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki. Z dokumentu wynika, że w ubiegłym roku do ministra właściwego do spraw wewnętrznych wpłynęło łącznie 767 wniosków o udzielenie zezwolenia na nabycie nieruchomości oraz udziałów i akcji w spółkach będących właścicielem, bądź użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonych w Polsce. W tej liczbie znalazły się również wnioski o udzielenie promes wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości. To 19 proc. wzrost liczby wniosków względem roku poprzedniego.

W 2019 roku MSWiA wydało 439 zezwoleń na nabycie 663 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 53,64 ha. 108 zezwoleń dotyczyło nieruchomości rolnych oraz leśnych o łącznej powierzchni 35,32 ha. Spośród tych 108 zezwoleń 14 dotyczyło nieruchomości stricte leśnych o łącznej powierzchni 0,82 ha.

Z dokumentu wynika ponadto, że w ubiegłym roku wydano 140 zezwoleń na nabycie lokali mieszkalnych położonych w strefie nadgranicznej oraz lokali użytkowych o łącznej powierzchni 9018,55 m2 na rzecz obywateli spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Wydano również 20 zezwoleń na nabycie udziałów i akcji w spółkach będących właścicielami bądź użytkownikami wieczystymi 136,30 ha nieruchomości położonych w Polsce.

Szef MSWiA w ubiegłym roku wydał 19 decyzji odmawiających udzielenia zezwolenia na nabycie nieruchomości, lokali oraz akcji i udziałów. Podstawą ich wydania najczęściej było niewykazanie przez cudzoziemca, że zachodzą okoliczności uzasadniające jego trwałe więzi z Polską, lub brak spełnienia innych warunków ustawowych.

Z danych resortu wynika, że - podobnie jak w latach ubiegłych - największe zainteresowanie nabyciem nieruchomości w Polsce wykazują cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

"Powierzchnia nabytych przez tę grupę cudzoziemców nieruchomości gruntowych w ubiegłym roku stanowi prawie 93 proc. powierzchni wszystkich nabytych nieruchomości gruntowych" - czytamy w dokumencie.

Największym zainteresowaniem cieszą się nieruchomości gruntowe przeznaczone pod inwestycje gospodarcze, nabywane przez przedsiębiorców, a także na cele stałego zamieszkania w Polsce.

Z przedstawionych danych wynika, że w 2019 roku zarejestrowano 8690 transakcji, gdzie cudzoziemcy - zarówno na podstawie wymaganego zezwolenia, jak i bez obowiązku ubiegania się o zezwolenie - nabyli nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 5238,32 ha, z czego prawie 1,3 tys. transakcji dotyczyło nieruchomości rolnych i leśnych o łącznej powierzchni 1349,24 ha. Z kolei 10971 transakcji dotyczyło kupna lokali mieszkalnych i użytkowych o łącznej powierzchni 962731,33 m2.

W ubiegłym roku zarejestrowano także 873 transakcje kapitałowe, wśród nich: 720 wpisów dotyczących nabycia przez cudzoziemców ogółu praw i obowiązków, akcji lub udziałów w spółkach będących właścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 6013,30 ha; 153 wpisy dotyczące nabycia przez cudzoziemców ogółu praw i obowiązków, akcji lub udziałów w spółkach będących właścicielami lokali mieszkalnych i użytkowych o łącznej powierzchni 555706,28 m2.

Jak zaznaczono, w 2019 roku odnotowano transakcje dotyczące nabycia przez cudzoziemców ogółu praw i obowiązków, akcji lub udziałów w spółkach będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnych i leśnych o łącznej powierzchni 3016,62 ha. PAP)

autor: Marcin Chomiuk