Poland

Sędziowie TK krytykują słowa prezydenta o prokuratorach

Andrzej Duda

Andrzej Duda

Fotorzepa/Jerzy Dudek, Oœwiadczenie sêdziów TK w stanie spoczynku

Grupa sêdziów Trybuna³u Konstytucyjnego w stanie spoczynku wyrazi³a stanowczy sprzeciw wobec ³amania zasad pañstwa prawa jakie w ostatnim czasie ma miejsce wobec sêdziów, prokuratorów oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zauwa¿aj¹, ¿e ³amanie konstytucyjnej zasady niezawis³oœci sêdziów przez organy w³adzy ustawodawczej oraz wykonawczej staje coraz czêstsze.

- Celem wszczynania postêpowañ wyjaœniaj¹cych i dyscyplinarnych wobec niektórych sêdziów oraz pozbawiania ich prawa do orzekania jest wymuszenie milczenia i pos³uszeñstwa œrodowiska - alarmuj¹.

Niepokój wœród sêdziów wzbudzaj¹ tak¿e planowane zamiany w ustroju s¹downictwa, które maj¹ zmierzaæ do weryfikacjê wszystkich sêdziów w Polsce przez organy w³adzy politycznej. - W jej wyniku ka¿dy sêdzia móg³by zostaæ przeniesiony do innego s¹du lub w stan spoczynku - wyjaœniaj¹.

Autorzy pisma sprzeciwiaj¹ siê równie¿ ograniczaniu niezale¿noœci prokuratorów, którzy nie mog¹ chroniæ siê przed represjami. Delegowanie œledczych do miejscowoœci odleg³ych od miejsca ich zamieszkania zdaniem sêdziów to szykanowanie. - Niesmak budzi ostatnia, nacechowana pogard¹, wypowiedŸ Prezydenta RP o prokuratorach - komentuj¹.

Chodzi o s³owa prezydenta Andrzeja Dudy, który zapytany o delegowanie prokuratorów stwierdzi³, ¿e jest to zawód, który mo¿na zmieniæ. - Proszê pamiêtaæ o tym, ¿e ka¿dy ma wolnoœæ wyboru zawodu - powiedzia³ prezydent Andrzej Duda w programie "Sprawdzam" w TVN24. - Akurat w zawodach prawniczych jest tak, ¿e zawód prawniczy mo¿na sobie zmieniæ. Bêd¹c prokuratorem mo¿na przejœæ sobie do innego zawodu prawniczego. Je¿eli prokuratorom jest tak bardzo Ÿle, narzekaj¹, to ja tu problemu nie widzê. Niekoniecznie trzeba pracowaæ w pañstwowym zawodzie prawniczym. Mo¿na byæ adwokatem, radc¹ prawnym, notariuszem - doda³ prezydent Duda.

Sêdziowie nie pominêli tak¿e problemu w wyborze Rzecznika Praw Obywatelskich.

- Dokonuje siê w³aœnie pozbawienie realnego znaczenia konstytucyjnej instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich i u¿ycie w tym celu obecnie funkcjonuj¹cego Trybuna³u Konstytucyjnego - pisz¹ prawnicy.

Przypomnijmy, ¿e w czwartek na stanowisko RPO Sejm powo³a³ Piotra Wawrzyka. Wczeœniej trybuna³ wyznaczy³ na 11 lutego 2021 r. rozprawê ws. zgodnoœci z konstytucj¹ przepisu o przed³u¿eniu kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich do czasu objêcia stanowiska przez jego nastêpcê.

Pod pismem podpisa³o siê 25. sêdziów TK w stanie spoczynku: Stanis³aw Biernat, Teresa Dêbowska-Romanowska, Kazimierz Dzia³ocha, Lech Garlicki, Miros³aw Granat, Wojciech Hermeliñski, Adam Jamróz, Stefan Jaworski, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Wojciech £¹czkowski, Ewa £êtowska, Marek Mazurkiewicz, Andrzej M¹czyñski, Janusz Niemcewicz, Ma³gorzata Pyziak-Szafnicka, Stanis³aw Rymar, Ferdynand Rymarz, Andrzej Rzepliñski, Jerzy Stêpieñ, Piotr Tuleja, S³awomira Wronkowska-Jaœkiewicz, Miros³aw Wyrzykowski, Bohdan Zdziennicki, Andrzej Zoll i Marek Zubik.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7